Dette skjer i domstolene: uke 43

Tingrettsdommer Anja Bech leder en av sakene i Nedre Romerike Tingrett denne uken. Foto: Berit Roald/NTB

Her er noen av sakene i noen av landets domstoler denne uka. Du kan selv se liste over alle saker i de forskjellige domstolene på denne siden. Høyesterett legger også ut informasjon om sine kommende saker her.

En mann er tiltalt for grov mishandling i familieforhold. Saken har en strafferamme over 6 år.
(19-23. oktober, saksnummer 20-072496MED-ALST/)

Borgarting lagmannsrett (20 saker)

Ankeforhandling over bevis i sak om grovt narkotikaheleri og mottak av bytte på over 400 000 kr.  (16.oktober, saksnummer 20-020804AST-BORG/01)

En kvinne er part i sak mot staten i anke over dom. Saken gjelder pasientskade etter Pandemrix-vaksine (20-23. oktober, saksnummer 19-137005ASD-BORG/03)

Eidsivating lagmannsrett (6 saker)

Ankefohandling i sak der en kvinne er tiltalt for bedrageri og økonomisk kriminalitet i over 50 tilfeller over flere år ved  å selge fiktive konsertbilletter, telefoner og annet via Finn.no og Facebook. Saken gjelder bevisanke (22-23. oktober, saksnummer 19-168156AST-ELAG/)

Frostating lagmannsrett (4 saker)

Ankeforhandling i sak der en mann ved bruk av en annens bankID har tatt opp lån urettmessig. Saken er anke over dom (21- 22.oktober, saksnummer 20-050209ASD-FROS)

Gjøvik tingrett (17 saker)

En mann er tiltalt for uaktsomt å ha ytet bistand til hvitvasking. Tiltalen går ut på at tiltalte over en periode har mottatt over 1,6 millioner kroner til sin bankkonto. Pengene ble deretter videresendt til utlandet. (26.oktober, saksnummer 20-109569MED-GJOV)

Halden tingrett (10 saker)

To menn er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse av betydelig mengde. I en trailer med spesiallaget hulrom brakte de med seg over 14 kilo kokain fra Sverige til Norge. (22-27.oktober, saksnummer 20-105106MED-HALD)

Høyesterett (5 saker)

Strafferett, anke over dom: Høyesteretts Første avdeling behandler en sak om den nedre grense for hatefulle ytringer. (22-23 oktober, saksnummer 20-097669STR-HRET)

Strafferett, anke over dom. Høyesteretts Annen avdeling behandler sak om innleide billettkontrollører er vernet av straffeloven § 286 om særskilt utsatte yrkesgrupper. (22.oktober, saksnummer, 20-095989STR-HRET)

Se alle saker i Høyesterett denne uka

Inntrøndelag tingrett (20 saker)

En mann er tiltalt for grov kroppskrenkelse, bruk av amfetamin og for å ha innehatt elektrosjokkvåpen uten å ha et godkjent formål, og som fremstår som et voldsprodukt. (22.oktober, saksnummer 20-093464MED-INTR)

Lofoten tingrett (5 saker)

En mann er tiltalt for grovt å ha øvet vold mot en annen person. Kroppskrenkelsen anses som grov fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall. (21-22.oktober, saksnummer 19-179548MED-LFOT/)

Moss tingrett (15 saker)

En kvinne er tiltalt etter straffelovens § 275 jf. §16 for å ha forsøkt å drepe en annen. Tiltalte påførte fornærmede alvorlige knivskader som medførte stor fare for liv og helse. Hun er i tillegg tiltalt for å forlatt noen i hjelpeløs tilstand og for å unnlate etter evne og hjelpe en person i åpenbarbar fare. (22.oktober, saksnummer 20-087670MED-MOSS)

Nedre Romerike tingrett (40 saker)

To menn er tiltalt for drapsforsøk med flere knivstikk. Uten akutt livreddende helsehjelp ville skaden mest sannsynlig hatt dødelig utfall. (20-23.oktober, saksnummer 20-105584MED-NERO)

Nord-Troms tingrett (26 saker)

En mann er tiltalt for å lyse med en laserpeker mot et helikopter slik at piloten ble blendet under flyging i lav høyde over terrenget. Helikopteret fløy i lav høyde og var således avhengig av visuelle refereransepunkter i terrenget og blendingen medførte fare for havari. Videre ble et søk etter savnet person stanset som følge av dette. (21.oktober, saksnummer 20-110717MED-NHER)

Oslo tingrett (151 saker)

En person er tiltalt for grovt heleri av 330 000 kroner og en annen er tiltalt for å utnytte en rusavhengig lett psykisk utviklingshemmet person ved å bruke leiligheten hans til oppbevaring av narkotika og våpen. ( 19-23. oktober, saksnummer: 20-095995MED-OTIR)

Tvistesak: Saksøker mener hun ble oppsagt etter en varslingssak mot lederen i arkitektkontoret. (19- 20. oktober,  saksnummer: 20-022776TVI-OTIR)

Sunnhordland tingrett (10 saker)

En mann er tiltalt for flere tilfeller av brannstiftelse. I ett av tilfellene kunne beboerne ha omkommet om ikke brannen var blitt oppdaget og varslet i tide. Tiltalen gjelder også to tilfeller av ildspåsettelse med store materielle skader. (22 – 26.oktober, saksnummer 20-091727MED-SUHO)

Sør-Trøndelag tingrett (65 saker)

En kvinne er tiltalt for grovt å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand. Ifølge tiltalen skal hun ha etterlatt sin hund uten tilsyn i nærmere seks timer i en bil uten noen form for lufting eller beskyttelse mot oppvarming fra sola. (19.oktober, saksnummer 20-118375MED-STOR)

Øvre Romerike tingrett (20 saker)

En mann er tiltalt etter straffelovens § 266 for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred, og for brudd på straffelovens § 168 for flere brudd på besøksforbud etter straffeprosessloven. (23.oktober, Saksnummer 20-090903MED-OVRO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen