Domstoladministrasjonens høringsuttalelse om struktur

Domstoladministrasjonens styre har vedtatt sitt høringssvar om fremtidig struktur for Norges domstoler. Les høringssvaret her.

Justisdepartementet sendte i mars ut Domstolkommisjonens forslag til ny struktur på høring. Departementet sendte samtidig ut sitt eget alternativ. Dette innebærer færre rettskretser enn i dag, men at det fortsatt skal være dømmende virksomhet alle steder hvor det er det i dag. Høringsfristen er var opprinnelig satt til 2. mai, men er forlenget til 2. juni på grunn av koronaepidemien.

Styret i DA slutter seg til Domstolkommisjonens vurderinger og overordna konklusjoner med henhold til de kvalitetsmessige og organisatoriske hensyn som taler for reduksjon av antall førsteinstansdomstoler, og også en reduksjon av antall rettssteder i forhold til dagens situasjon. Selv om DA prinsipalt støtter kommisjonens forslag, mener DA at departementets forslag vil løse flere av utfordringene med dagens tingrettsstruktur. DA slutter seg derfor subsidiært til departementets forslag.

Til toppen