Domstolene går ut av EØS-program i Polen

Styret i Domstoladministrasjonen har besluttet å avslutte deltagelsen i et felles domstolprogram med det polske Justisdepartementet.

- Den politiske kontrollen over domstolene i Polen har gått så langt at det ikke vil være forsvarlig av Domstoladministrasjonen å delta i et slikt samarbeid, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

Programmet var planlagt som en del av bruken av EØS-midlene.

- Et slikt bilateralt samarbeid er imidlertid svært krevende når grunnleggende europeiske standarder for rettssikkerhet ikke lengre er til stede. Justisreformene i Polen har over tid svekket uavhengigheten til polske domstoler og dommere. Det innebærer politisk kontroll over dommerutnevnelser, innskrenkinger i hva dommere kan si, legge vekt på i rettsavgjørelser, samt organisering. Dessuten er det en politisk kontroll av systemet for disiplinære reaksjoner overfor dommere.

Polen får kritikk fra viktige institusjoner

Europarådets Veneziakommisjon, OSSE og EU-kommisjonen har alle uttrykt sterk bekymring for utviklingen i Polen. Disse institusjonene er svært opptatt av å sikre et skille mellom statsmaktene, fordi det er nødvendig for å sikre alle innbyggere likhet for loven og mot juridiske overgrep fra staten. De mener rettsikkerheten til innbyggerne i Polen blir dårligere når landets politiske myndigheter overstyrer domstolene. Denne utviklingen er nå kommet så langt at Norges domstoler ikke kan fortsette samarbeidet i domstolprogrammet.

- Det er risiko for at Domstoladministrasjonens og Norges deltakelse inn i programmet kan bli sett på, og brukt som en aksept av reformene. Uavhengighet, rettssikkerhet og tillit er verdiene for Norges domstoler. Det er nettopp disse verdiene som trues i Polen, og da kan vi ikke lengre delta, understreker han.

Frykter norsk deltagelse vil bli misbrukt

Domstoladministrasjonens har ønsket å bidra i programmet på lik linje med arbeidet i forrige programperiode, og i andre EØS-land.

- Når Polen ikke lytter til de tunge, europeiske institusjoner som advarer mot den sterke politiske innflytelsen over domstolene i landet, er det ikke mulig for Norges domstoler å ha et tett samarbeid med Justisdepartementet i Polen.

Krevende beslutning

Urke forteller at det har vært krevende å ta denne beslutningen:

- Polen er et viktig land i Europa. Derfor har vi brukt mye tid på å vurdere hvordan vi skal håndtere denne situasjonen, og beslutningen ble til slutt tatt av vårt styre.

- Vi vil forsøke å bidra gjerne til positiv utvikling i de polske domstolene på andre måter. Domstoladministrasjonen håper at utviklingen i Polen igjen vil være i tråd med europesk tradisjon for rettsikkerhet og maktfordeling og at samarbeidet da kan tas opp på ny.

Fortsetter samarbeidet med andre land

Domstoladministrasjonen avbryter sin deltagelse i justisprogrammet for Polen. Men fortsetter samarbeidet med andre land som Litauen, Bulgaria, Romania og Kroatia.

- Vi kommer til å fortsette å være aktive i Litauen, Bulgaria, Romania og Kroatia og eventuelt som prosjektpartner i noen andre land, forteller Urke.

- EØS-midlene gir viktige bidrag til oppbygging av rettstaten i flere land. Dessuten bidrar det til kunnskapsdeling og samarbeid mellom mottakerlandene og Norge. Derfor er det viktig og riktig at vi engasjerer oss i dette arbeidet, avslutter han.

Til toppen