Domstolenes uavhengighet må styrkes

Trondheim tinghus. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Domstolkommisjonens andre rapport - NOU:11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring – er nå på høring. Domstoladminstrasjonens (DA) styre har sendt inn høringssvar. Styret mener blant det formelle vernet av dommernes og domstolenes uavhengighet må styrkes ytterligere.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring på høring i oktober 2020 med høringsfrist 27. april 2021.

Domstoladministrasjonens styre har behandlet høringen, og har avgitt høringssvar som er sendt inn til departementet. Les høringssvaret (pdf).

Her er noen utdrag fra høringssvaret:

«Domstoladministrasjonen er enig med kommisjonen i at det på flere områder er behov for en styrking av domstolene. Det overordnede målet må være å sørge for at befolkningens høye tillit til domstolene opprettholdes, og at borgerne sikres reell tilgang til uavhengige domstoler.»

«Særlig viktige spørsmål som tas opp i kommisjonens utredning er etter vårt syn domstolenes relevans og tilgjengelighet for borgerne. En forutsetning for at domstolene skal være tilgjengelige for borgerne, er at terskelen for å bringe en sak inn for domstolene ikke er uforholdsmessig høy.»

«Domstoladministrasjonen slutter også opp om at en digital transformasjon i domstolene er nødvendig for å sikre domstolenes aktualitet og tilgjengelighet for borgerne.»

«På overordnet nivå vil vi også framheve Domstolkommisjonens gjennomgang som viser at det er visse svakheter ved Grunnlovens og prosesslovgivningens vern av domstolenes uavhengighet. Domstoladministrasjonen er enig med kommisjonen i at det på flere områder er behov for å styrke det formelle vernet av dommernes og domstolenes uavhengighet.»

Til toppen