Slik blir de nye rettskretsene

Kartutsnitt av de nye rettskretsene. Foto: Domstoladministrasjonen ved Per Terje Mortensen

I desember 2020 ga Stortinget sin tilslutning at det skal bli en ny domstolstruktur for jordskifterettene og tingrettene. Det betyr at dagens 60 tingretter blir slått sammen til 23, og dagens jordskifteretter slås sammen fra 34 til 19. Alle rettssteder opprettholdes, og sakene skal fortsatt håndteres på samme sted som i dag.

Rettsstedene er de samme stedene som de domstolene vi har i dag. For lagmannsrettene innebærer endringene at Eidsivating lagmannsrett får kommunene i Østfold og Follo i sin rettskrets. Disse hører i dag til under Borgarting lagmannsrett.

Hva er hensikten med endringene?
Hensikten er å styrke fagmiljøene i domstolene, og å få bedre ressursutnyttelse i domstolene.
Domstolkommisjonen viste i sin utredning at det spesielt er et behov for mer spesialisering innen områder som barnesaker og rettsmekling. Dette kommer til å påvirke dommere og saksbehandlere i alle domstoler. Også på de mindre stedene innenfor hver rettskrets.
Riksrevisjonen avdekket i sin gjennomgang av domstolene at det er et stort potensiale for å bruke ressursene til domstolene bedre. Arbeidsmengden er svært ulikt fordelt mellom domstolene: Noen har det svært travelt, andre har mulighet til å behandle 50 prosent flere saker. Nå vil oppgavene i hver rettskrets fordeles mer likt mellom rettsstedene. Det gjør det mulig å behandle saker raskere, slik at domstolene klarer å overholde fristene for saksbehandling som Stortinget har satt. I tillegg er det er mål at de ansatte i domstolene får en så lik arbeidsbelastning som mulig.

Vedtatt i statsråd
Den formelle beslutningen om inndelingen av landet i nye rettskretser skjer gjennom at Kongen i statsråd (Regjeringen) endrer «Forskrift om inndelingen av domssogn og lagdømmer» (tingrettene) og «Forskrift om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane» (jordskifterettene). Endringene i forskriften om inndeling i jordskiftesokn ble vedtatt i statsråd den 11. desember 2020. For tingrettene ble den vedtatt 22. januar 2021.

Betydning for deg som skal møte i en domstol
For deg som skal møte i en domstol blir det ikke vesentlige endringer. Saksbehandling og rettsmøter vil foregå på samme rettssted som i dag. De det kan få en endring for er dem som bor i Østfold og Follo. Dersom de anker saker til lagmannsretten vil disse sakene behandles av Eidsivating lagmannsrett.

Oversikt over de nye tingrettene
Hvilke rettssteder og kommuner som hører til i de nye rettskretsene kan du se i denne tabellen (pdf).

Oversikt over de nye jordskifterettene
Her er en oversikt over de nye jordskifterettene og hvilke rettssteder som er i hver jordskifterett. Hvilke rettssteder og kommuner som hører til i de nye rettskretsene kan du se i denne tabellen (pdf).

Til toppen