Færre tvister, men flere straffesaker

Det kommer inn færre tvistesaker til tingrettene, men betydelig flere til jordskifterettene. Samtidig er det en økning i straffesaker etter noen år med kraftig nedgang.

I tingrettene var det en nedgang på 7 prosent i saksinngangen av tvistesaker i første halvår av 2019. Det avgjøres noen færre saker i første halvår 2019 enn i første halvår 2018, men det avvikles likevel vesentlig flere saker enn det som kommer inn. Beholdningen av saker er dermed redusert.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle tvistesaker i 1 halvår 2019 var svakt økende på 5,4 måneder, sammenlignet med samme periode i 2018.

Flere straffesaker

Etter flere år med synkende saksinngang av straffesaker, er det i første halvår 2019 en markant økning av innkomne saker – både enedommersaker og meddomsrettssaker.Det kom inn ca 700 flere enedommersaker (+ 3 prosent) og drøyt 500 flere meddomsrettssaker (+8 prosent) i første halvår 2019, sammenlignet med samme periode året før.

Det er ikke et entydig bilde over hele landet, da det er betydelige variasjoner mellom tingrettene. Av de større tingrettene er det verdt å merke seg Oslo tingrett, som ser ut til å gå mot et 2019 med en saksinngang på meddomsrettssaker som er høyere enn på svært lenge.

Saksbehandlingstiden for enedommersaker er uendret, mens den er svakt synkende for avgjorte meddomsrettssaker (2,9 måneder). Antallet domstoler utenfor målsettingen om 3 måneder er noe lavere enn i første halvår 2018.

Færre anker i straffesaker

For tvistesaker i lagmannsrettene er det ingen store forandringer sammenlignet med i fjor. Det kom inn og ble behandlet 1 prosent flere anker over dom i sivil sak i første halvår 2019 sammenlignet med samme periode i 2018.

På grunn av høy saksavvikling høsten 2018 er beholdningen av saker 7 prosent lavere midtveis i 2019, sammenlignet med samme tid i 2018. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for avgjorte anker over dom i sivil sak er økende, og var på 6,9 mnd i første halvår av 2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid øker i alle seks lagmannsretter sammenlignet med første halvår i 2018, men fortsatt er det kun Borgarting som er utenfor målsettingen på 6 mnd.

Det var en nedgang i straffeanker første halvår 2019. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er noe redusert sammenlignet med første halvår i 2018, men alle seks lagmannsretter er likevel utenfor målet om en saksbehandlingstid på 3 måneder.

Flere nye jordskiftesaker

Det var en betydelig økning, fem prosent,av nye saker til jordskifterettene i første halvvår. Men jordskifterettene har også behandlet flere saker og etter 2-3 år med høye restanser ser det ut til at beholdningen av saker er på vei nedover. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker avgjort etter ny lov, og registrert i i LOVISA er på 498 dager, eller 16,6 måneder.

www.domstol.no/statistikk kan du lese om saksutviklingen og saksbehandlingstiden per domstol.

Til toppen