Felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte.

Bakgrunn for innføring av felles ledelse

Felles ledelse ved Alta og Hammerfest tingretter vil øke fleksibiliteten og styrke det faglige arbeidet i de to domstolene: Dommerne i de to tingrettene vil, på frivillig basis, kunne ta saker i den andre tingretten. Nye dommere bli utnevnt som felles dommer for de to domstolene. Felles ledelse gir dermed bedre tilgang til et større og bredere faglig miljø både for dommerne og for de øvrige ansatte.

Umiddelbare økonomiske innsparinger er ikke en målsetting i første omgang. På sikt kan felles ledelse gi innsparinger. Felles ledelse styrker dermed den framtidige driften av begge domstolene. Medarbeidere, lokale aktører og publikum vil fortsatt forholde seg til Alta tingrett og Hammerfest tingrett sine rettssteder.

Sorenskriveren ved Hammerfest tingrett ble fra 1. april 2019 konstituert for ett år som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Det er enighet mellom ham og Domstoladministrasjonen om at han skal tiltre stilling som tingrettsdommer, istedenfor stilling som sorenskriver, dersom han etter denne perioden kommer tilbake til Hammerfest tingrett. Sorenskriveren ved Alta tingrett blir pensjonist høsten 2019. Han er nå konstituert som sorenskriver ved Hammerfest tingrett fra 1. april 2019 og frem til han fratrer.

Som følge av styrets vedtak vil stillingen som fast felles domstolleder bli lyst ut. Innstillingsrådet for dommere vil gjennomføre intervju av søkere til stillingen og utarbeide sin innstilling. Det er Kongen i statsråd som foretar utnevningen.

Fakta om de to tingrettene

Hammerfest tingrett har totalt fem medarbeidere, derav sorenskriver, en tingrettsdommer og tre saksbehandlere. Rettskretsen omfatter kommunene Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Nordkapp og Måsøy med til sammen ca. 17 000 innbyggere. Domstolen er lokalisert i Hammerfest.

  • Alta tingrett har totalt sju medarbeidere, derav sorenskriver, to dommerfullmektiger og fire saksbehandlere. Rettskretsen omfatter kommunene Alta og Loppa med til sammen ca. 21 500 innbyggere. Domstolen er lokalisert i Alta.
Til toppen