Felles ledelse for tingretter på Haugaland og Sunnhordland

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Haugaland og Sunnhordland tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte.

Bakgrunn for innføring av felles ledelse

Felles ledelse ved Haugaland og Sunnhordland tingretter vil øke fleksibiliteten og styrke det faglige arbeidet i de to domstolene: Dommerne i de to tingrettene vil, på frivillig basis, kunne ta saker i den andre tingretten. Nye dommere bli utnevnt som felles dommer for de to domstolene. Felles ledelse gir dermed bedre tilgang til et større og bredere faglig miljø både for dommerne og for de øvrige ansatte.

Umiddelbare økonomiske innsparinger er ikke en målsetting i første omgang. På sikt kan felles ledelse gi innsparinger. Felles ledelse styrker dermed den framtidige driften av begge domstolene. Medarbeidere, lokale aktører og publikum vil fortsatt forholde seg til Haugalandet tingrett og Sunnhordland tingrett sine rettssteder.

Sorenskriveren ved Sunnhordland tingrett fratrer sin stilling 31. juli 2019. Ved Haugaland tingrett har nåværende sorenskriver sagt seg villig til å fristille stillingen sin, dersom det blir innført felles ledelse for de to tingrettene. Som følge av styrets vedtak vil derfor stillingen som fast felles domstolleder bli lyst ut. Innstillingsrådet for dommere vil gjennomføre intervju av søkere til stillingen og utarbeide sin innstilling. Det er Kongen i statsråd som foretar utnevningen.

Fakta om de to tingrettene

Haugaland tingrett har totalt 23 medarbeidere; en sorenskriver, seks tingrettsdommere, tre dommerfullmektiger, administrasjonssjef og tolv saksbehandlere. Rettskretsen omfatter kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord med til sammen ca. 113 000 innbyggere. Domstolen er lokalisert i Haugesund. Domstolen ble etablert i 2008 i nytt tinghus etter at Haugesund tingrett og Karmsund tingrett ble slått sammen.Sunnhordland tingrett har totalt ni medarbeidere; en sorenskriver, en tingrettsdommer, en dommerfullmektig og seks saksbehandlere. Rettskretsen omfatter kommunene Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes med til sammen ca. 56 000 innbyggere. Domstolen er lokalisert i sorenskrivergården i Leirvik på Stord.

Til toppen