Nå kommer de nye jordskifterettene

Kart over Hordaland jordskifterett med rettsstedene Bergen og Voss. Foto: Domstoladministrasjonen

I april ble tingrettene slått sammen. Nå er det jordskifterettenes tur. Frem til nå har det vært 34 jordskifteretter. De blir nå slått sammen til 19 domstoler med 34 rettssteder.

31. mai blir Trøndelag jordskifterett og Oslo og Østre Viken jordskifterett etablert, og 14. juni følger de andre jordskifterettene etter.

Det var 10. desember 2021 at Stortinget sluttet seg til en stor endring for domstolene i førsteinstans – altså tingrettene og jordskifterettene. Nå kommer endringen for jordskifterettene. Det skal fortsatt være dømmende virksomhet på alle stedene hvor det til nå har vært domstoler. Saker skal som hovedregel fortsatt behandles på samme sted som de ville blitt behandlet på før reformen. De ansatte vil fortsatt arbeide på samme sted som før.

Endringer i tilknytning til lagmannsrettene
For jordskifterettene i Borgarting lagdømme medfører reformen at Borgarting lagmannsrett ikke lenger er ankedomstol for deres avgjørelser. Alle anker behandles av Eidsivating lagmannsrett. Dette trådde i kraft 26. april.

Nedetid i IT-systemene
I forbindelse med sammenslåingene vil det føre til nedetid for domstolenes IT-systemer 28.-30. mai og 10.-13. juni. Les mer om det i denne nyhetssaken.

Hensikten med reformen
Det er to hensikter med reformen.

Det ene er å tilrettelegge for sterke fagmiljøer. I avtalen om reformen på Stortinget fremholdes spesielt behovet for spesialisering innen rettsmekling. Dette vil påvirke både dommere, tekniske utredere og saksbehandlere på alle rettssteder, også de mindre stedene innenfor hver enkelt rettskrets.

Det andre er bedre ressursutnyttelse. Riksrevisjonen avdekket i en rapport til Stortinget i 2019 at det er et betydelig potensiale for mer effektiv drift av domstolene. Derfor skal oppgaver nå fordeles innenfor hver enkelt rettskrets, slik at alle får så lik arbeidsbelastning som mulig. Effektiviseringen skal ikke skje gjennom å samle alle medarbeidere fysisk på ett sted i rettskretsen, men gjennom bedre bruk av de totale ressursene innenfor hver rettskrets.

Kart over de nye domstolene
På disse to kartene kan du se hvordan domstolene nå er organisert, hva de heter og hvor de har rettssteder.
Kart over jordskifterettene
Kart over tingrettene

Til toppen