Nå kommer nye domstoler

Kart over Trøndelag tingrett med de fire rettsstedene Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim. Foto: Domstoladministrasjonen

Den 10. desember sluttet Stortinget seg til en stor endring for domstolene i førsteinstans – altså tingrettene og jordskifterettene. Frem til nå har det vært 60 tingretter og 34 jordskifteretter. De blir nå slått sammen til 23 tingretter og 19 jordskifteretter. Det skal fortsatt skal være dømmende virksomhet på alle stedene hvor det til nå har vært domstoler.

12. april trer de første to nye tingrettene i kraft: Trøndelag tingrett og Søndre Østfold tingrett. 26. april følger alle de andre nye tingrettene etter. Den 31. mai er Trøndelag jordskifterett og Oslo og Østre Viken jordskifterett på plass, og 14. juni følger alle de andre jordskifterettene etter. Sogn og Fjordane tingrett og Vestfold tingrett er ikke direkte berørt av endringene, de er slått sammen tidligere.

Kart over Søndre Østfold tingrett
Kart over Søndre Østfold tingrett med rettsstedene Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Illustrasjon: Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen har tidligere orientert om at sammenslåingene fører til nedetid for domstolenes IT-systemer.

Lagmannsrettene er bare i mindre grad berørt av reformen. Grensene mellom Borgarting og Eidsivating lagmannsrett endres. Eidsivating får kommunene i Østfold og Follo i sin rettskrets.

Det er to hensikter med reformen:

  1. Tilrettelegge for sterke fagmiljøer

I avtalen om reformen på Stortinget fremholdes spesielt behovet for spesialisering innen barnesaker og rettsmekling. Dette vil påvirke både dommere og saksbehandlere på alle rettssteder, også de mindre stedene innenfor hver enkelt rettskrets.

  1. Bedre ressursutnyttelse

Riksrevisjonen avdekket en rapport til Stortinget i 2019 at det er et betydelig potensiale for mer effektiv drift av domstolene. Derfor skal oppgaver nå fordeles innenfor hver enkelt rettskrets, slik at alle får så lik arbeidsbelastning som mulig. Effektiviseringen skal ikke skje gjennom å samle alle medarbeidere fysisk på ett sted i rettskretsen, men gjennom bedre bruk av de totale ressursene innenfor hver rettskrets.

Saker skal som hovedregel fortsatt behandles på samme sted som de ville blitt behandlet på før reformen. De ansatte vil fortsatt arbeide på samme sted som før reformen.

På disse to kartene kan du se hvordan domstolene nå er organisert, hva de heter og hvor de har virksomhet
Kart over tingrettene
Kart over jordskifterettene

Til toppen