NAV/EØS-avgjørelser

Som kjent fra media er det oppdaget at det har vært uriktige domfellelser for trygdebedrageri ved utenlandsopphold, pga feil lovanvendelse.

Riksadvokaten har mottatt informasjon fra NAV om at det er 46 anmeldelser som p.t. er under etterforsking/ påtalebehandling og at det p.t. foreligger 48 rettskraftige dommer etter forordningens ikrafttreden som bygger på feil rettsanvendelse. Se mer om hvordan Riksadvokaten håndterer disse.

Velferdsetaten NAV har lagt ut informasjon om at de har endret praksis og hvordan de håndterer spørsmål om krav på kompensasjon. Les mer om det på nav.no.

Domstolene er i gang med å skaffe seg oversikt over om det kan være flere saker enn de 48 rettskraftige dommene der feil lovanvendelse kan ha vært brukt.

Til toppen