Kirsten Bleskestad er ny leder for dommerforeningen

Kirsten Bleskestad er ny leder av Den norske dommerforening. Foto: Domstoladministrasjonen

Å inspirere og engasjere andre dommere blir viktig for Kirsten Bleskestad, som ble valgt som ny leder i Den norske Dommerforening 14. september.

- Jeg har lenge vært fascinert av den amerikanske høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg som nylig gikk bort. Ginsburg har et utsagn jeg liker, «Bring along your crew». Hun var opptatt av å få andre med seg, og det er viktig å få til som leder. Jeg har et ønske om å inspirere andre til innsats, og å få dommere til å engasjere seg i oppgaver for fellesskapet. Vi har allerede mange som bidrar; et styre på ni dommere, flere fagutvalg, og mange dommere som påtar seg ad hoc oppgaver. I tillegg har vi en rekke lokale tillitsvalgte, forteller Bleskestad.

Bleskestad har vært dommer i mer enn 25 år. De siste 17 årene i Asker og Bærum tingrett. Før det har hun vært dommer både i Drammen tingrett og også vært konstituert dommer i noen måneder i Borgarting lagmannsrett. Hun ser på seg selv som en generalist innen dommeryrket.

Hva engasjerer deg mest innen jussen?

- Som dommer må jeg få tak i både faktum og juss som blir presentert under forhandlingene. Jussen er et godt redskap i arbeidet med å forstå hva som er sentralt og hva som er «støy». Skjønnssaker er et område som jeg synes er særlig interessant, men som dommer er det utrolig hvilke temaer man kan bli levende opptatt av etter å ha vært i retten og hørt engasjerte innlegg fra både parter og prosessfullmektiger. Dommergjerningen inneholder mye spennende og svært variert juridisk arbeid, sier Bleskestad.

Covid-19 og arbeidspress
Etter fire år i Dommerforeningen, de to siste som nestleder, blir det i hennes nye rolle som leder viktig å bli kjent med styret og danne seg en oppfatning av hva som er viktigst i øyeblikket.

- Covid-19-epidemien har satt rettsstaten på prøve og krever fortsatt mye oppmerksomhet. Mange rettssaker er blitt utsatt på grunn av smittesituasjonen. Dette fører til at det kan bli ekstra vanskelig å få til berammelser innenfor Stortingets frister, særlig hva gjelder straffesaksavviklingen utover høsten. Heldigvis blir vi tilført noe ekstra ressurser, og det er veldig positivt. Samtidig er Dommerforeningen opptatt av det allerede høye arbeidspresset dommerne har. Vi er også blant de dommerne i Europa som har færrest ansatte per dommer til å hjelpe oss. Dommernes arbeidssituasjon er virkelig noe vi må se nærmere på, forteller Bleskestad.

Bratt læringskurve
Av det positive som har kommet ut av koronasituasjonen nevner Bleskestad utviklingen innen digitalisering.

- Domstolene har hatt en bratt læringskurve når det kommer til IT med blant annet økt bruk av fjernmøter. Vi må evaluere situasjonen og vurdere nærmere hva vi mener er gunstig å fortsette med av de midlertidige endringene i prosessregelverket, sier Bleskestad.­

Bleskestad fremhever også at domstolkommisjonens utredning «Den tredje statsmakt» som kom 30. september, og som må ses i sammenheng med kommisjonens delinnstillingen om domstolstruktur, er sentrale for Dommerforeningens arbeid fremover.

- Domstolkommisjonen har gjort et grundig arbeid og har mange interessante funn. Kommisjonen peker blant annet på tiltak for å sikre domstolenes relevans, på behovet for raskere digitalisering og forbedring av tvistesaksbehandlingen. Dette er et arbeid vi gjerne deltar i samtidig som vi støtter forslagene om en nærmere konsitusjonell regulering av domstolene, herunder regler om et øvre tak på antall dommere i Høyesterett , utnevnelsesprosessen for dommere, dommernes stillingsvern og en uavhengig administrasjon av domstolene. Yngve Svendsen kommer på vårt neste styremøte for å redegjøre for domstolkommisjonens rapport, sier Bleskestad.  

Domstolenes idé- og verdigrunnlag er uavhengighet, rettssikkerhet og tillit. Dette er verdier som er viktige for Bleskestad.

- Det er viktig at domstolene oppleves på en tillitsvekkende måte. Tillit er avhengig av mange faktorer. Det er helt sentralt at dommerne fremstår som uavhengige samtidig som vi dommere også må møte dagens krav til effektivitet og kvalitet. Jeg håper Dommerforeningen vil bli oppfattet som en konstruktiv bidragsyter for å få enda bedre domstoler i fremtiden, avslutter Bleskestad.

 

Det nye styret består av:

Leder: Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad, Asker og Bærum tingrett
Nestleder: Lagdommer Kristel Heyerdahl, Borgarting lagmannsrett

Styremedlemmer:
Høyesterettsdommer Henrik Bull, Høyesterett (gjenvalg)
Lagmann Guro Vale Kvavik, Agder lagmannsrett (ny)
Lagdommer Torunn Elise Kvisberg, Eidsivating lagmannsrett (ny)
Tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe, Nord Troms tingrett (ny)
Tingrettsdommer Anne Horn, Bergen tingrett (gjenvalg)
Sorenskriver Ivar K. Iversen, Inntrøndelag tingrett (ny)
Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg, Oslo tingrett (ny)

Til toppen