2013

Domstolene driver godt

Tingrettene får inn stadig flere saker til behandling, spesielt straffesaker. Likevel går saksbehandlingstiden ned.  For lagmannsrettene økte saksbehandlingstiden i straffesaker, men gikk ned for tvistesaker. Årsstatistikken viser at domstolene jobber meget godt, mener direktøren i  Domstoladministrasjonen.

Meddommere i Norge

Det har vært mye oppmerksomhet om meddomme i Norge det siste. Både på grunn av enkeltsaker og fordi nesten 50 000 meddommere nå er valgt for en kommende fireårsperiode.

Kongsberg og Eiker tingrett fra 1. juli

Fra 1. juli vil nye Kongsberg og Eiker tingrett være domstolen for mange i Buskerud. Rettskretsen vil bestå av ni kommuner og ha tinghus både i Kongsberg og i Hokksund.

Schei takket av

1. mars tar Toril M. Øie over som Høyesterettsjustitiarius.

Øie ny justitiarius

Toril Øie ble utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett av Kongen i statsråd 19. februar.

Domstolene og Grunnloven

Mange dommere var sentrale når Grunnloven ble skrevet i 1814. På domstolenes nettsted er det publisert noen dokumenter og artikler som gir bakgrunn for grunnlovsjubileet og domstolenes rolle. Flere artikler vil bli publisert etter hvert. Gå til www.domstol.no/1814

Fra domstoler til kommuner

Er det noen oppgaver som kan overføres fra domstolene til kommunene? Det spør regjeringen i forbindelse med en eventuellt kommunereform. Domstoladministrasjonen svarer ja.

Veileder i barnebortføringssaker

Foreslår at alle barnebortføringssaker blir lagt til en rettskrets. Barnebortføringssaker er godt egnet for rettsmekling, men vil kreve en form av spesialisering.

Til toppen