2019

Dette kan ha påvirket domstolenes tiltro

Flere peker på NAV/EØS-sakene som en årsak til at færre oppgir at de har svært stor tiltro til domstolene. Men også EMD-avgjørelser, Riksrevisjonens kritikk mot domstolene og Domstolkommisjonens delrapport om struktur kan  ha spilt inn mener flere Domstol.no / Rett på sak har snakket med. De peker på at åpenhet og spesialisering er viktig for tilliten.

20 nye Nav-saker

Domstolene fikk mandag 28. oktober en oversikt over «NAV-saker» fra Riksadvokaten. Dette er saker hvor det kan være avsagt dom på feil lovforståelse. Domstoladministrasjonen fikk tirsdag 29. oktober meldinger fra domstolene om at det kunne være flere saker enn de Riksadvokaten har funnet.

NAV/EØS-avgjørelser

Som kjent fra media er det oppdaget at det har vært uriktige domfellelser for trygdebedrageri ved utenlandsopphold, pga feil lovanvendelse.

Kritikk fra Riksrevisjonen

En undersøkelse fra Riksrevisjonen om saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene ble offentliggjort 22. oktober. Den viser at tingrettene og lagmannsrettene bruker lang tid på å behandle saker, og bryter lovpålagte frister. Dette gjelder både i straffesaker og i tvistesaker.

Færre tvister, men flere straffesaker

Det kommer inn færre tvistesaker til tingrettene, men betydelig flere til jordskifterettene. Samtidig er det en økning i straffesaker etter noen år med kraftig nedgang.

Domstolkommisjonens første delutredning

Domstolkommisjonen, ved utvalgsleder sorenskriver Yngve Svendsen, overleverte i dag kommisjonens første delrapport, NOU 2019: 17 Domstolstruktur, til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Opptak i retten utvides

De siste årene har Domstoladministrasjonen et utprøvingsprosjekt i Tromsø Tinghus for å sikre opptak av forklaringene til partner og vitner. Hensikten er å finne ut hva som kreves av utstyr og regelverksendringer for å få gjort dette på en smidig måte. Nå utvides prosjektet til ytterligere en tingrett og en lagmannsrett.

Nytt åremål som DA-direktør for Urke

Domstoladministrasjonens styre har ansatt Sven Marius Urke på et nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke, 58 år, går dermed på sin andre seksårsperiode som direktør.

Spør oss - ny podkast der dommere svarer på spørsmål

Taper vanlige folk alltid for staten? Hvorfor er det ikke lydopptak av rettssakene? Hva synes de egentlig om advokater? Det er noen av spørsmålene som besvares i denne episoden av Podkasten Rett på sak - fra Domstolene i Norge.

Podkast om kostnader ved rettssaker

Hvordan er det egentlig å ta en sak til retten? Risikerer jeg å bli sittende med en kjemperegning fra en advokat, eller kan jeg få dekket utgiftene av staten? Trenger jeg egentlig en advokat, eller kan jeg føre min egen sak? Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i denne episoden av podkasten Rett på sak.

Podkast om meddommere

Norge er europamestere i hvor stor andel av befolkningen som er meddommere. I et samfunn som i stadig større grad er blitt spesialisert står likevel prinsippet sterkt om at vi skal dømmes av våre likemenn.

Felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Alta og Hammerfest tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte.

Felles ledelse for tingretter på Haugaland og Sunnhordland

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok i dag enstemmig å etablere felles ledelse for Haugaland og Sunnhordland tingretter. Domstolene består som selvstendige enheter under en felles leder, med samme tinghus som i dag og samme antall ansatte.

Nordiske land har høyest rettssikkerhet

Norge er rangert som land nummer to i verden når det gjelder rettssikkerhet ifølge World Justice Project (WJP). På de fire første plassene kommer Danmark, Norge, Finland og Sverige.

Vitneundersøkelse 2018

Domstoladministrasjonen har gjennomført en undersøkelse blant vitner i tingrettene og lagmannsrettene. I undersøkelsen forteller vitner i både straffesaker og sivile saker om sin opplevelse av det å være i retten og hvordan de opplever aktørene

Tingretter i Østfold ønsker sammenslåing

Tingrettene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg er i dialog om å slå seg sammen til Østfold tingrett. Initiativet kommer fra de fire domstolene. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte for de ansatte signerte 12. februar en intensjonsavtale som forplikter til et lokalt forankret samarbeid om en felles tingrett.

Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen har i dag lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidsgruppens ønske er at retningslinjene i størst mulig grad skal tas i bruk som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter...

Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladminiastrasjonen har i dag lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidsgruppens ønske er at retningslinjene i størst mulig grad skal tas i bruk som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter...

Færre straffesaker til domstolene

Det kommer inn færre tviste- og straffesaker til domstolene. Dette er en tendens siden 2016 som fortsetter i første halvår 2018. Det viser ny statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Til toppen