Pressemelding: Nå blir det mulig å gjennomføre flere rettssaker

Regjeringen vedtok 27. mars en midlertidig forskrift som gjør det mulig å gjennomføre langt flere rettssaker under koronapandemien.

Se den midlertidige forskriften på lovdata.no

Forskriften utfyller, supplerer og fraviker blant annet domstolloven, straffeprosessloven og tvisteloven, i hovedtrekk ved at den:

  • Utvider adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene
  • Utvider adgangen til skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler i domstolene
  • Tilrettelegger for fleksible løsninger for signering av dokumenter, herunder avgjørelser i domstolene og påtaleunnlatelser i politiet og påtalemyndigheten
  • Tilrettelegger for fleksible løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser mv.
  • Tilrettelegger for at utleveringsbegjæringer kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmiddel, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen og uten at dette følger av avtale eller overenskomst med vedkommende stat.

Utsettelser svekker rettssikkerheten

- Med denne forskriften har domstolene fått det verktøy de trenger for å kunne gjennomføre langt flere saker, samtidig som risikoen for smitte mellom partene holdes så lav som mulig, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

- Domstolene er en samfunnskritisk funksjon. Rettsapparatet må fungere, også i krisetider. Domstolene skal bidra i dugnaden for å redusere smittespredningen. Men utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, for partene i saker, for samfunnet som sådan og for domstolene selv.

- Derfor er det viktig at alle domstoler nå tar i bruk mulighetene forskriften gir, og behandler så mange saker som overhodet mulig, også under koronapandemien, understreker Urke.

Fremdeles redusert drift

Domstolene kommer til å ha redusert drift så lenge regjeringen opprettholder tiltak som skal forebygge smitte av koronavirus. Det betyr for eksempel at noen saker kan bli utsatt, og at brukere som vil komme i kontakt med domstolen må bruke telefon eller epost fremfor å møte opp.

- Alle medarbeidere i Norges domstoler kommer til å gjøre det vi kan for å levere de tjenester vi skal i denne vanskelige tiden. Vi beklager de ulemper det medfører at vi må redusere vårt driftsnivå noe, og håper på forståelse, avslutter Urke.

 

Til toppen