Økning i saker om erstatning etter flyforsinkelser

Illustrasjonsbilde flypassasjerer
Øvre Romerike tingrett har en sterk økning i antall rettssaker om flypassasjerers rett til erstatning ved forsinkelser (illustrasjonsbilde). Foto: Vidar Ruud - NTB

Stadig flere vil ha utbetalt erstatning ved flyforsinkelser. Det gir flere saker til både forliksråd og tingretter. I 2019 var det en sterk økning i slike saker til Øvre Romerike tingrett. Totalt fikk tingretten inn 44 slike saker i 2019.

Øvre Romerike tingrett er verneting for hovedflyplassen på Gardemoen og en rekke flyselskaper som har sitt hovedkontor der.

Den samme trenden rapporteres også fra Danmark. Både tingretten i Kolding og Aalborg hadde en betydelig økning av slike saker i 2019. Også Transportklagenemnda Fly, som er et frivillig tvisteløsningsorgan for flyklagesaker, har de siste årene rapportert om en sterk økning i antall klagesaker med utspring i flypassasjerforordningen (EU-forordning 261/2004). I 2018 behandlet nemnda 4822 slike saker, hvilket var nesten en fordobling på to år. Mye tyder på at økningen fortsatte også i 2019.

Spørsmål om flyselskapets ansvar

- Forordningen gir flypassasjerer rett til erstatning ved flyvninger som er forsinket med mer enn tre timer. Som regel er det ikke omtvistet at passasjerene rent faktisk har kommet for sent frem til sitt endelige bestemmelsessted. Spørsmålet er om flyselskapet skal fritas for erstatningsansvar fordi forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Det sier sorenskriver Odd Magne Gjerde i Øvre Romerike tingrett.

Han forteller at sakene kjennetegnes av at de gjelder små verdier.
– Tvistesummen er som regel mellom 250 og 600 euro, som tilsvarer standarderstatningen som gis etter forordningen. Hvilket erstatningsbeløp flypassasjeren kan gjøre krav på er avhengig av reisens lengde. De lave tvistesummene innebærer at sakene går etter reglene for småkravprosess.

Mangedoblet i 2019

– Antallet saker innenfor dette feltet mangedoblet seg i 2019. Vi vet ikke sikkert hvorfor noen velger å gå til domstolene istedenfor Transportklagenemnda Fly med disse sakene, men vi ser at flypassasjerene har fått bistand av et flyhjelpsselskap i de fleste av de sakene vi har til behandling, i hvert fall på et innledende stadium i saken. Det kan også være en forklaring at avgjørelsene fra Transportklagenemnda Fly bare er rådgivende. Vi har sett eksempler på saker hvor nemndas avgjørelse ikke har blitt fulgt opp av flyselskapet, slik at flypassasjeren har tatt ut forliksklage og deretter stevning for å få tvangsgrunnlag for kravet. Disse sakene behandles altså for tredje gang når tingretten avsier dom. Sakene som kommer til behandling for domstolene reiser flere og ulike problemstillinger, både av prosessuell og materiell karakter. 

- De fleste sakene dreier seg om flyselskapet skal fritas for plikten til å betale erstatning, som følge av at forsinkelsen var forårsaket av en ekstraordinær omstendighet som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet, sier Gjerde.

 – Det kan for det første være spørsmål om forsinkelsen var forårsaket av værforhold, teknisk svikt, streik eller lignende, og i så fall om flyselskapet har gjort det som kan forventes for å unngå eller avhjelpe den oppståtte forsinkelsen, for eksempel ved å sette inn erstatningsfly. Men det har også vært spørsmål om hvordan reiseavstanden skal beregnes, hvem som er rett saksøkt og i hvilken utstrekning det kan kreves sakskostnader for forliksrådet og tingretten, sier Gjerde. 

Rettspraksis utvikles

Flere av sakene som har vært til behandling ved tingretten har også blitt anket videre til lagmannsretten. Eksempelvis avsa Eidsivating lagmannsrett dom 11. september 2019 (LE-2018-175032) i en sak som reiste spørsmål om det gjelder en reklamasjonsfrist for å fremme krav om kompensasjon, hvilken frist som eventuelt gjelder og om denne hadde blitt overholdt i den konkrete saken. Lagmannsretten la til grunn at flypassasjerer må fremme sitt krav innen rimelig tid, og at en tomåneders frist i de aller fleste tilfeller vil gi flypassasjerene tilstrekkelig tid til å fremme sitt krav. I den aktuelle saken ble flyselskapet frifunnet fordi kravet ble fremsatt tre måneder og fire dager etter at flyreisen ble avsluttet. Saken er anket til Høyesterett, som skal behandle saken den 24. og 25. november 2020. Forbrukerrådet har trådt inn som partshjelper.

– En gjennomgående utfordring ved sakene, som i de fleste tilfeller behandles skriftlig, er at de er relativt sparsommelig opplyst. Dommerne har begrenset kunnskap om spesifikke forhold i flybransjen, som for eksempel praksis med ombooking til andre flyselskap eller hvor lett tilgang det enkelte flyselskap har på erstatningsfly, sier Gjerde.

– Selv om antallet saker for domstolene er økende, får den enkelte dommer fortsatt kun et begrenset antall saker til behandling sammenlignet med Transportklagenemnda som hvert år behandler flere tusen slike saker. Som illustrert ved dommen fra Eidsivating lagmannsrett kan disse sakene reise spørsmål av prinsipiell karakter som kan egne seg godt for domstolsbehandling. Men man kan også tenke seg at det ble obligatorisk at alle saker først ble behandlet i Transportklagenemnda, avslutter sorenskriver Odd Magne Gjerde. 

Til toppen