Skal ivareta barn i rettssaker bedre

En arbeidsgruppe har laget nye praktiske anbefalinger for bedre ivaretakelse av barn som møter i domstolen.

Hvert år behandler domstolene ca. 3500 saker etter barnelov og barnevernlov. I tillegg behandler domstolen svært mange straffesaker årlig, hvor barn under 18 år er involvert, enten som fornærmet, vitne eller tiltalt. Det gir spesielle utfordringer for å ivareta barnas interesse innenfor rammene av alles rettssikkerhet.

En arbeidsgruppe har utarbeidet en veileder med praktiske anbefalinger for å bedre ivaretakelsen av barn som møter i retten. Blant forslagene er:

 

  • større bruk av planleggingsmøter, for å kunne tilrettelegge for det enkelte barns behov,
  • større fleksibilitet i gjennomføringen av hovedforhandlinger hvor barn møter som part,
  • et mer bevisst forhold til barnas behov for informasjon om hva som skal skje, gitt i en form som de har mulighet til å forstå,
  • at retten i større grad enn i dag, bør skjerme mindreårige i straffesaker mot offentlighet/ media.
  • å gi alle barn som ønsker det, mulighet til å snakke direkte med de eller dem som skal avgjøre saken.

Stortinget har de senere år vedtatt en rekke lovendringer for å fremme barneperspektivet og barns rettigheter. Blant annet følger det av Grunnloven § 104 annet ledd at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som berører barn. Dette gjelder også prosessuelle avgjørelser. Lovendringene har medført økt fokus på barns rettigheter, og behov for tilrettelegging for at barna skal kunne benytte seg av disse rettighetene, både i domstolene og i samfunnet for øvrig.

«Domstolsbehandling til barnets beste» er et prosjektarbeid i regi av Domstoladministrasjonen (DA), som med utgangspunkt i barn og unges egne erfaringer med domstolene, har forsøkt å finne frem til praktiske anbefalinger som vil være med å sikre en rettslig prosess tilpasset barnas behov, samt å gjøre prosessen mer tilgjengelig for de barn og unge sakene gjelder. Arbeidet har vært gjennomført av en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av dommere, advokater, psykologer mv. Arbeidsgruppen har jevnlig møtt unge tilknyttet Forandringsfabrikken. Ungdommene har egen erfaring med å være i rettssak og har gitt anbefalinger på forbedringspunkter i den rettslige prosessen både i barnevernssaker, foreldretvistsaker, og straffesaker hvor tiltalte/ siktede, fornærmede eller vitne er under 18 år.

Forandringsfabrikken er en stiftelse som arbeider for å forbedre barnevern, psykisk helsehjelp, skole og rettssystem. Forandringsfabrikken inviterer barn og unge til å dele sin erfaringer og fra møtet med systemene og gi råd om hvordan systemene kan bli bedre. Dette oppsummeres til kunnskap fra barn, og er et viktig bidrag til å forbedre systemene for barn og unge i Norge.  De siste årene har Forandringsfabrikken lyttet til 300 barn som har opplevd vold og overgrep, 600 barn som har fått hjelp i psykisk helsetjeneste, 1200 barn som har vært i barnevernet, og 5000 barn i skolen. Barn og ungdom som ønsker å videreformidle svarene fra undersøkelsene Forandringsfabrikken har foretatt, inviteres med som «proffer».  Disse deltar blant annet i møter med nasjonale myndigheter og forskjellige instanser innenfor de ulike systemene. Her gir de råd på bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget Forandringsfabrikken har innhentet fra barn og unge over hele landet.

Innspillene til prosjektet «Domstolsbehandling til barnets beste», bygger på kunnskap fra 70 barn og unge med erfaringer fra rettssystemet. Innspillene er følgelig ikke råd fra enkeltungdommer, men oppsummert kunnskap fra mange barn og unge. Arbeidsgruppen har tatt med seg proffenes innspill i sine diskusjoner for å finne frem til praktiske anbefalinger som medfører domstolsbehandling til barnets beste.

Arbeidsgruppens leder, tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby i Kristiansand tingrett sier dette om samarbeidet med Forandringsfabrikken: «Dette har utfordret oss ved at vi har vært nødt til å se den rettslige prosessen fra et annet ståsted enn vi er vant til, samt til å tenke friere rundt hvordan en rettsprosess kan gjennomføres. Fundamentet for de anbefalingene arbeidsgruppen har valgt å gi, er naturligvis forsvarlige barnefaglige vurderinger og lovens ordning.»

Flere av anbefalingene kan medføre økt tidsbruk for dommerne. Det er derfor viktig at man i fortsettelsen av arbeidet med å tilrettelegge domstolsbehandling til barnets beste, også fokuserer på behovet for økte ressurser til domstolene av denne grunn. I motsatt fall vil ikke tilretteleggingen la seg gjennomføre i praksis.

Veiledningene er gjort offentlig tilgjengelig på domstolenes nettsider: https://www.domstol.no/no/domstoladministrasjonen/publikasjoner/veiledere/

Til toppen