Vil ha permanent rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark

Hålogaland lagmannsrett i tinghuset i Tromsø. Foto: Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen har sendt ut en høring om permanent rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark.

Høyesteretts ankeutvalg uttaler i en avgjørelse (HR 2020-1913-U) at det er uheldig at Hålogaland lagmannsrett ikke har fast rettssted i Finnmark. Ankeutvalget uttaler også at det er problematisk at meddommere fra Finnmark langt på vei utelukkes fra å delta fordi lagmannsretten ikke har fast rettssted eller egnede lokaler der.

Styret i Domstoladministrasjonen besluttet 19. april å sende ut på høring et forslag om permanent rettssted for Hålogalands lagmannsrett i Finnmark.

Domstoladministrasjonen foreslår å legge dette rettsstedet til Alta.

I tillegg ønsker Domstoladministrasjonen å få høringsinstansenes syn på et fast rettssted for lagmannsretten i Øst-Finnmark, nærmere bestemt i Tana. Dersom det skal opprettes et slikt rettssted i Tana mener Domstoladministrasjonen at det bør samlokaliseres med tingretten og Finnmarkskommisjonen.

Styret i Domstoladministrasjonen tar sikte på å behandle plassering av rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark på sitt neste møte, i juni.

Les høringen om rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark lagsogn.

Høringsfrist er 20. mai.

For ytterligere kommentarer kontakt:
Avdelingsdirektør Solveig Moen: 404 14 414
Seksjonssjef kommunikasjon Yngve Brox: 907 48 944

Til toppen