Vitneundersøkelse 2018

Domstoladministrasjonen har gjennomført en undersøkelse blant vitner i tingrettene og lagmannsrettene. I undersøkelsen forteller vitner i både straffesaker og sivile saker om sin opplevelse av det å være i retten og hvordan de opplever aktørene

Mange vitner er spente før de skal i retten og alle tiltak som kan gi informasjon er til nytte. Vitnene gir gode skussmål til vitnestøtteordningen i domstolene. De fleste synes aktørene i retten behandler dem med respekt og at det er en god tone i retten. Undersøkelsen viser også at vitner venter mindre i domstolene enn før, noe som sparer samfunnet for ressurser.

Du finner flere funn fra undersøkelsen her: Vitneundersøkelse 2018

Dagbladet hadde lørdag 9. mars 2019 en dokumentar om funnene i vitneundersøkelsen. Artikkelen, som er skrevet av journalist Sindre Granly Meldalen, tok opp trusler mot vitner og hvordan enkeltpersoner hadde opplevd det å møte som vitne i retten. 

Her kan du lese dokumentarer opprinnelig publisert i Dagbladet og gjengitt med tillatelse: Nils endte plutselig opp som vitne... 

Du kan også lese artikkelen i Dagbladets plusside: Nils endte plutselig opp som vitne...

Rett24 omtalte også undersøkelsen, les her: Trusler mot vitner et økende problem.

810 vitner deltok i den kvantitative undersøkelsen og 14 vitner ble intervjuet i den kvalitative undersøkelsen. Mange av aktørene i rettssystemet kom med innspill til undersøkelsen og det gjorde at flere aktører fikk tilbakemelding fra vitner i undersøkelsen om hvordan de oppfatter aktørene. Undersøkelsen er en oppfølging av vitneundersøkelsen i 2012. Undersøkelsen støtter mange av hovedfunnene i 2012

Til toppen