Tingrettene

Tinhuset i Bergen hvor Bergen tingrett holder til
Bergen tinghus hvor Bergen tingrett holder til

Tingrettene er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker.

Hvilke saker behandles?

En sivil sak starter som regel i forliksrådet. Hvis partene ikke blir enige, tas saken videre til tingretten. Noen saker starter direkte i tingretten (blant annet foreldretvister, saker mot offentlig myndighet og tvister om større verdier). Bare i spesielle tilfeller kan en domstolen avvise en sak.
Alle straffesaker starter i tingretten.

Tingretten behandler sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangsfullbyrdelse og offentlig skifte av fellesbo, konkursbo og dødsbo. Tingrettene registrerer også dødsfall, utsteder skifteattester og offentlige notarialbekreftelser.

Dekker hvert sitt område

Alle tingretter har hvert sitt geografiske område som de dekker. Dette kalles tingrettens domssogn eller rettskrets. Området består av en eller flere kommuner. Unntaket er Oslo, hvor det både er tingrett og byfogdembete og hvor de ulike sakstypene er delt mellom disse.

Organisering

Det er 23 domstoler i første instans, 6 lagmannsretter og Norges Høyesterett.

Størrelsen på tingrettene varierer, først og fremst etter befolkningsmengden i retttskretsen.

Sorenskriver er betegnelsen på den dommeren som også er øverste administrative leder av domstolen. Den videre organiseringen varierer domstolene imellom.

Til toppen