Oversikt

Norges lover
En rekke andre organer enn domstolene kan fatte rettslig bindende avgjørelser.

Det er vanlig å karakterisere enkelte forvaltningsorganer som domstollignende, fordi de har særtrekk som minner om domstolene. De er formelt sett forvaltningsorganer, men er organisert og behandler saker etter mønster fra domstolene.

Disse organene løser rettslige tvister. Avgjørelsene deres er rettslig bindende, og i sin faglige virksomhet har de en betydelig grad av uavhengighet. Avgjørelsene kan imidlertid overprøves av de alminnelige domstolene. 

Et kjennetegn ved en særdomstol, er at den behandler bestemte typer saker som vanligvis ikke behandles av de alminnelige domstolene. Til toppen