Kan du bli involvert i en rettssak?

Hvordan kan du bli involvert i en rettssak? Mange av oss blir en eller annen gang involvert i en rettssak. Her noen av de vanligste "rollene" vi kan få.

Du er mistenkt for å ha gjort noe straffbart

Ingen kan dømmes til straff uten å ha gjort noe straffbart. Hva som er straffbart framgår av straffeloven.

Hvis politiet mener at handlingen bare skal straffes med en bot, så får du et såkalt forelegg. Aksepterer du forelegget er saken avgjort. Hvis du ikke aksepterer, går saken videre til domstolene.

I en alvorlig sak er forelegg ikke aktuelt. I slike tilfeller oversender politiet uansett saken til domstolene. Hvis den siktede tilstår overfor politiet, kan påtalemyndigheten anmode om at saken skal avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. Tingretten kan da avsi tilståelsesdom. En tilståelsessak er en forenklet utgave av en vanlig straffesak i det som kalles meddomsrett.

Hvis saken ikke kan avgjøres ved forelegg eller tilståelsesdom, blir det tatt ut tiltale når saken er ferdig etterforsket. Da settes saken i meddomsrett i domstolen.

Du er uenig med noen - sivil sak

En sivil sak starter med at to eller flere parter ikke klarer å løse en tvist på egen hånd, og dermed går til rettsapparatet for å få avgjort konflikten. En part kan enten være en privatperson, et firma, en organisasjon, en offentlig etat eller en offentlig virksomhet. 

Noe man typisk er uenig i rett er for eksempel at A mener B skylder han penger, at A synes naboen B har for høye trær, at A mener huset han kjøpte av B har mangler, eller at A og B er separerte og uenige om hvordan den skal dele fellesformuen. 

En sak mot en privat part begynner i forliksrådet. Hvis partene ikke blir enige der, om begge er representert med advokat, eller om det offentlige er en part går saken direkte til tingretten avgjør spørsmålet.

Du er rammet av en straffbar handling

Er du rammet av en straffbar handling, er du i juridiske termer en fornærmet i straffesaken. Du kan da bli innkallet som vitne, og i noen tilfeller også få oppnevnt bistandsadvokat.

Du er vitne

Et vitne er en person som forklarer retten hva han har sett, hørt, tenkt, følt eller ment om et konkret forhold. Du blir da innkallt som vitne. 

Du er valgt til å være meddommer eller lagrettemedlem

Et prinnsipp i den norske rettstaten er at en skal dømmes av sine likemenn. Derfor velger kommunene lekdommere som tjenstgjør som meddommere eller lagrettemedlemmer. Disse er i flertall i alle straffesaker som ikke avgjøres ved tilståelsesdom. 

Til toppen