Eaktodáhtolaš vealgeortnet

Eaktodáhtolaš vealgeortnet mearkkaša ahte velggolaš ( son gii lea velggolaš ruđa) nammafálddi vehkiin hábme árvalusa šiehtadussii gaskal velggolačča ja su velggoheddjiid/kreditoraid eaktodáhtolaš vealgeortengii.

Velggoheddjiin lea golbma váhku áigemearri

Dát šiehtadus sáddejuvvo velggoheddjiide/kreditoraide geat ožžot golmma váhku áigemeari dohkkehit dahje hilgut ortnega. Jus velggoheaddjiin ii gullo mihkkige ovdalgo áigemearri loahppá, de atno dat seamma go ahte lea dohkehan šiehtadusa. Vealgeortnet lea de álggahuvvon. Jus velggoheaddjin lea cealkámuš šiehtadussii, fertejit sii čálalaččat ákkastallat manne eai dohkket árvalusa ja sáddet dan nammafáldái ovdal áigemeari mii lea golbma váhkku

Evttohusa šiehtadussii sáhttá rievdadit

Ohcci sáhttá rievdadit iežas árvalusa nu ahte dat soahpá velggoheddjiid (kreditoraid) sávaldahkii. Dat lea dán dásis velggolaš, nammamánni vehkiin, šiehtadallá vealggoheddjiguin dainna áigumušain ahte bealálaččat sáhttet dahkat ealihahtti soahpamuša.

Søker kan endre forslaget sitt slik at det blir i tråd med kreditorenes ønske. Det er på dette stadiet at skyldner, med bistand fra namsfogden, forhandler med kreditorene i forsøk på å komme frem til en avtale alle parter kan leve med.

Nettstedet til namsfogden i Oslo har mer informasjon om vilkår og søknad om gjeldsordning (lenke til politiet.no).