Unntak fra forklaringsplikten

Det er en rekke unntak fra forklaringsplikten for vitner. De viktigste er:

  • Dersom du er en parts ektefelle, samboer, fraskilte,  slektning i rett opp- eller nedstigende linje og søsken, kan du nekte å gi forklaring om det som parten har fortalt deg. Opplysninger til skade for parten, men som ikke er meddelt deg av parten selv, plikter du likevel å fortelle om.

  • Du kan nekte å svare på spørsmål når svaret vil kunne utsette deg eller nære slektninger for straff.

  • Retten kan frita deg å svare på spørsmål ved fare for vesentlig tap av sosialt omdømme eller vesentlig velferdstap av annen art for parten eller deg eller noen av dine nærmeste ut fra en vurdering av sakens art, forklaringens betydning for sakens opplysning og forholdene ellers ville være urimelig å pålegge deg å forklare seg.  Dette er et fritak fra å svare på enkeltspørsmål.

  • Retten kan også frita en parts forlovede, fosterforeldre, fosterbarn og fostersøsken for vitneplikt om forhold som er meddelt av parten.

  • Prester i statskirken og i registrerte trossamfunn, advokater, leger, psykologer, apotekere, jordmødre eller sykepleiere har taushetsplikt om opplysninger som er betrodd dem i deres stilling. Taushetsbelagte opplysninger kan de heller ikke gi i en rettssak. Den som har krav på hemmelighold kan løse disse yrkesgruppene fra sin taushetsplikt. I så fall inntrer den vanlige forklaringsplikten.

  • Du kan nekte å gi opplysninger som du ikke kan gi uten å krenke lovbestemt taushetsplikt du har som følge av tjeneste eller arbeid for blant annet stat eller kommune og enkelte offentlige etater. Her kan departement løse deg fra taushetsplikten.

  • Du kan også nekte å svare på spørsmål som gjelder rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat. Her er det regjeringen som eventuelt må løse deg fra taushetsplikten.

  • Journalister kan nekte å oppgi sine kilder. Når vektige samfunnsinteresser tilsier at opplysningen gis og den er av vesentlig betydning for sakens oppklaring, kan retten etter en samlet vurdering likevel pålegge deg å oppgi kilden.

  • Du kan nekte å svare på spørsmål når det vil avsløre en forretnings- eller driftshemmelighet. Retten kan likevel pålegge deg å forklare deg når retten, etter en avveining av de stridende interesser, finner det påkrevd.

Når det likevel skal avgies forklaringer som i utgangspunktet er taushetsbelagt, kan retten bestemme at forklaringene skal avgis for lukkede dører og med taushetsplikt for de tilstedeværende.

 

<FORRIGE 3/3