Tolk

Tre i samtale
En tolk er nødvendig når en eller flere av partene i rettssaken ikke kan norsk godt nok (illustrasjonsbilde).

Denne siden handler om tolking i domstolene. Du får svar på når og hvordan tolkingen skjer, samt veien videre for deg som vil bli tolk i domstolene.

Iblant må retten bruke tolker i en sak for å sikre riktig og rettferdig behandling. Det kan være nødvendig når en eller flere av de som skal være med i saken er minoritetsspråklige.

Når brukes tolk - og hvem betaler?

I sivile saker med fri sakførsel og i alle straffesaker dekkes utgiftene av det offentlige. I andre sivile saker dekkes utgifter til tolk når retten i medhold av domstolloven § 135 (lenke til lovdata.no) finner det nødvendig med bruk av tolk fordi en eller flere av partene ikke kan norsk, dersom parten er norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med fast bopel i Norge.

Utgiftene til tolk kan også dekkes av det offentlige i andre tilfeller der retten finner dette rimelig. Det gjelder når retten har funnet det nødvendig med bruk av tolk fordi ett eller flere av vitnene eller sakkyndige ikke kan norsk, eller fordi en eller flere av partene ikke kan norsk og er utenlandsk statsborger uten fast bopel i Norge.

Slik foregår tolkingen

Tolking i retten kan gjennomføres på flere måter. For eksempel kan tolkene sitte i et egen tolkeboks og oversette løpende det som blir sagt i retten. Dersom tiltalte i en straffesak ikke forstår norsk, vil han da høre på tolkens oversettelse ved hjelp av høretelefoner (simultantolking). En annen mulighet er at tolken står ved siden av for eksempel vitnet som forklarer seg. Dersom vitnet ikke snakker norsk, snakker vedkommende da på tolkespråket før tolken etterpå oversetter setningen til norsk (konsekutiv tolking).

Vil du bli tolk i domstolene?

Domstoladministrasjonen (DA) samarbeider med Integrerings- og mangfolds­direktoratet (IMDi) om kvalitetssikring av tolkingen. Dette organiseres av IMDi gjennom opptaksprøver til tolkeutdanning og kurs i tolkens ansvarsområde.

Ønsker du å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, anbefaler DA at du kontakt med IMDi for påmelding til kurs. For informasjon om nødvendige kvalifikasjoner for å bli registrert i Nasjonalt tolkeregister, vises til tolkeportalen https://www.tolkeregisteret.no eller IMDi.

Domstoladministrasjonen oppfordrer alle som ønsker å tolke i retten å søke utdanningstilbudene på dette feltet. Husk at tolker med tolkefaglig utdanning prioriteres høyere for oppdrag i domstolene enn tolker uten slik utdanning.

 

Til toppen