Vitne

Vitne foran dommerne i saken
Du blir innkalt som vitne fordi du vet noe som er viktig for retten.

Et vitne har sett, hørt eller erfart noe av betydning for en rettssak. Denne siden er for deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak.

Angående Covid-19: Ta kontakt med den aktuelle domstolen du skal vitne i for informasjon om hvorvidt du skal møte opp fysisk eller ikke, og annen informasjom om smittevern i domstolen. 

Hvorfor skal du vitne?

Vitner er svært viktige for rettssikkerheten i samfunnet. Du har fått en innkalling (kalles stevning) til saken fordi partene eller retten mener du kjenner til noe som kan være viktig for retten å vite. Du har plikt til å møte opp i tråd med innkallingen og forklare deg for retten.

En rettssak avgjøres med bakgrunn i det som er kommet fram i rettssalen. Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne hører vitneforklaringen. Det gjelder selv om man tidligere ha forklart seg for politiet eller partenes advokat. En vitneforklaring kan avgjøre utfallet av en sak, derfor har vitner plikt til å snakke sant.

Varsle arbeidsgiver

Du bør straks si fra til arbeidsgiver, slik at fraværet er varslet i god tid. Avklar tidligst mulig med de som har innkalt deg (retten, politiet eller advokat) om tidspunktet passer dårlig.

Før du møter i domstolen

I forkant av rettssaken kan du notere ned mest mulig av det du husker om saken. Disse notatene kan du godt ta med deg. Videre kan du forberede deg ved å lese notater, brev, dokumenter og liknende. Derimot bør du ikke snakke med andre om saken.

I domstolen - før du skal vitne

Når du kommer til domstolen er det viktig at du finner rettssalen der innkallingen sier du skal møte. Vent utenfor salen, du blir hentet når det er din tur. Vær forberedt på å vente, siden rettssaken allerede er i gang når du skal inn. Før du og andre vitner slipper til, skal retten få en redegjørelse fra advokatene (eller fra aktor i straffesaker) om hva saken gjelder og hva man er uenige om. Deretter skal partene (i sivile saker) eller tiltalte (i straffesaker) gi sin forklaring. Dette får vitner ikke høre på fordi de skal være upåvirket av det som er sagt tidligere i saken. Det er vanskelig å beregne hvor lang tid dette tar. Hvis spesielle årsaker gjør det vanskelig for deg å vente, så ta det opp på forhånd med den som har innkalt deg.

I rettssalen - forsikring og forklaring

Når du kommer inn i rettssalen, blir du bedt om å stå ved vitneboksen. Så blir du spurt om hva du heter, hvor du bor og så videre. Deretter om du på noen måte er i slekt med tiltalte, fornærmede eller partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du fortelle om. Det kan være at du på grunn av din stilling, slektskap eller lignende ikke skal avgi forklaring, eller at du har rett til å la være. Dette vil retten i så fall gjøre deg oppmerksom på.

Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg”.

Du blir så bedt om å fortelle det du vet om saken. 

Hvis du ikke er helt sikker på hva du skal forklare deg om, kan du godt be om at det stilles spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel partene i sakene  og deretter dommeren stille spørsmål. Du må også opplyse om det som du eventuelt antar har betydning for saken. Det gjelder selv om du ikke blir spurt direkte om det. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som foregikk, så si fra. Du kan støtte deg til  notater, men selve forklaringen skal være muntlig. Kommer du på noe du skulle ha sagt i etterkant, så kontakt advokaten eller aktor.

Falsk forklaring er straffbart med inntil fem års fengsel.

Etter forklaringen

Etter at du er ferdig med din forklaring, bestemmer du selv om du vil følge resten av saken fra tilhørerplass. Hvis du ikke har erstatningskrav mot tiltalte eller bistandsadvokat, må du selv kontakte domstolen om du vil vite utfallet. Blir saken anket, må du sannsynligvis vitne på nytt.

Tapt arbeidsfortjeneste

Om du ikke får fri til å vitne, kontakt domstolen for å avklare om du får erstattet tapt arbeidsfortjeneste.

Dekning av reiseutgifter

I sivile saker avtales dekning av utgifter med den part som innkalte deg.

I straffesaker har du krav på reise- og kostgodtgjørelse (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost). Reisen skal foretas på raskeste og rimeligste måte for staten. Offentlig transport må benyttes der det er tilgjengelig. Godtgjørelse for bruk av egen bil godtas bare i den utstrekning det er rimeligst for det offentlige, med mindre særlige grunner tilsier at du må bruke bil.Reiseutgiftene må dokumenteres med kvitteringer, unntatt for rimeligste offentlig transport, for eksempel buss, tog og så videre.

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i særavtalen om dekning av utgifter til reise og kost. Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn deg selv, må du registrere måltidsfradrag.

Utgifter til overnatting

Utgifter til overnatting på hotell eller lignende, dekkes etter regning.

Dersom du overnatter privat (ikke egen bopel), utbetales et ulegitimert tillegg per døgn (se særavtale).

Innsending av reiseutgifter

Når du har utført din oppgave som vitne, kan du kreve refusjon av reiseutgifter.

Er du vitne i Oslo tingrett? Les om refusjonsordningen deres på tingrettens eget nettsted.

Krav om refusjon av reiseutgifter sendes inn elektronisk via DFØs (Direktoratet for økonomistyring) selvbetjeningsløsninger:

Vær oppmerksom på at domstolen du har vært i må opprette tilgang ved første gangs bruk. Ta kontakt med domstolen for nærmere informasjon.

Veiledning

Slik får du refusjoner fra domstolene

Dersom kravet ditt gjelder tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Se side 3 - skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Veiledere på YouTube

Hvordan registrere reiseregning (YouTube)

Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).

Kantine eller matpakke?

Merk at det ikke er alle domstoler som har kantine. Ta kontakt med domstolen for avklaring om bespisning.

Telefon eller videokonferanse

Telefon eller videokonferanse brukes for eksempel grunnet lang reisevei eller sykdom. Videokonferanse skjer vanligvis fra nærmeste politikammer, lensmannskontor eller domstol. Kontakt retten om du mener dette er aktuelt. Les mer om videokonferanse.

Vitnestøtte

Å innkalles som vitne i en rettssak, kan skape uro og usikkerhet. Situasjonen er uvant for de fleste, og man kan bli usikker på hva som forventes, hva man skal si og hva som vil skje. De fleste domstoler har vitnestøtter som hjelper deg. Se www.domstol.no/vitnestøtte.

Møteplikt  og fritak

Lang reisevei

Det viktig at du møter opp i tråd med det som står i innkallingen du har fått. Du har i utgangspunktet plikt til å møte som vitne uansett hvor langt du må reise. Retten kan imidlertid gi fritak hvis reiseveien én vei er mer enn 800 km med rutegående transport eller 125 km på annen måte. Slikt fritak kan gis dersom ditt oppmøte medfører uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med din betydning for å få belyst saken. Dersom du tror slikt fritak kan være aktuelt, må du straks ta kontakt med domstolen. Du kan ikke la være å møte uten at du har fått klar beskjed om at du er fritatt.

Sykdom

Blir du syk eller det av andre grunner er umulig for deg å møte, må du gi beskjed til domstolene så snart du kan. Dersom du mener du har lovlig forfall på grunn av sykdom, må du få en legeerklæring og sende den til retten. Det er domstolen som avgjør om sykdommen utgjør et lovlig forfall. Hvis du ikke gir retten beskjed om forfallet så snart som mulig, risikerer du også bot og erstatningsansvar. Innkallingen gjelder inntil du eventuelt har fått beskjed fra retten om at du er blitt fritatt for å møte.


Du risikerer bot og erstatningsansvar dersom du ikke møter som vitne uten å ha fått beskjed om fritak. Retten kan også be politiet om å hente deg.


 

Film om hva som skjer fra selve hendelsen og til dommen er avsagt

Til toppen