Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk hjelp til den som ellers ikke har råd til å skaffe seg dette.

Bistanden fra det offentlige skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, se lov om fri rettshjelp (lovdata.no).

Vilkår for fri rettshjelp

Flere vilkår må oppfylles for å få fri rettshjelp. I noen sakstyper er det en inntektsgrense og en formuesgrense. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er fra 1. januar 2022 kr 320 000,- for enslige og kr 490 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,- Se nærmere forskrift om fri rettshjelp kap 1 (lovdata.no). 

Se søknadsskjema for fri rettshjelp til tingretten

For mer informasjon og flere søknadsskjema, se www.sivilrett.no

Hvem kan få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan være aktuelt

 • for vernepliktige i militærnektersaker etter lov 19. mars 1965 nr. 3 (om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner)
 • for den et tvangstiltak retter seg mot i saker om overprøving av administrative tvangsinngrep etter tvisteloven kap. 36
 • for den private part i saker hvor søksmål anbefales av Sivilombudsmannen for en utlending i tilfeller som nevnt i utlendingsloven § 42 første og fjerde ledd annet punktum, eller for den som har rett til fri sakførsel etter statsborgerloven § 27 sjuende ledd annet punktum
 • til den som er begjært umyndiggjort eller som begjærer et vergemål opphevet etter umyndiggjørelsesloven 
 • i saker etter ekteskapsloven, skifteloven annen del, se kap. 4 eller barneloven kap. 5, 6 og 7, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.
 • i saker etter lov 4. juli 1991 nr. 45 om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører
 • for den skadede eller etterlatte i sak om erstatning for personskade eller tap av forsørger  
 • for leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bebor.
 • for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven §§ 61-66
 • for den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning.
 • i klagesaker etter folketrygdloven § 21-12

Se lov om fri rettshjelp §§ 11 og 16 (lovdata.no)

Til toppen