Rettsgebyr

korttransaksjon

Rettsgebyret er fra 1. januar 2022 på kroner 1 223,-.

De nye gebyrsatser gjelder for saker innkommet etter 1.1.2022.
For fakturering av gebyrer i år for saker innkommet i 2021 (eller tidligere år), gjelder satsen aktuelle året.

Hvem skal betale?

Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse.

Den som taper saken kan pålegges å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen om sakskostnadene.

En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt med sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for dette.

Noen saker er unntatt

I noen typer saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet foreldretvister, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak (lovdata.no).

Fri rettshjelp kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

Rettsgebyr for ulike sakstyper

Rettsgebyret (R) på 1 223 kroner fra 1. januar 2022 er fastsatt i lov om rettsgebyr (lenke til lovdata.no). Antall rettsgebyr som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende den er.

Se www.forliksraadet.no.

Sivile saker i tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med kr 1 345,- (1,1 R).

 

1 dag

 (5 R)

6 115 kr

 

2 dager

 (8 R)

9 784 kr

 

3 dager

 (11 R)

13 453 kr

 

4 dager

 (14 R)

17 122 kr

 

5 dager

 (17 R)

20 791 kr

 

6 dager

 (21 R)

25 683 kr

 

7 dager

 (25 R)

30 575 kr

 

8 dager

 (29 R)

35 467 kr

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 R) = 2 446 kr
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 446 kr
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 R) = 3 057 kr
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales 4 892 kr (halvparten av 9 784 kr)
 • Fraværsdom (2,5 R) = 3 057 kr.

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

For småkravsprosess-saker som har vært behandlet av forliksrådet, betales 2 874 kroner. Hvis saken ikke har vært i forliksrådet, økes beløpet til 4 280 kroner (3,5 R).
Ved forlik belastes det 2 446 kr (2 R)

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (0,8 R) =  978 kr

Skjønn

 • For hver dag skjønn holdes (5 R) = 6 115 kr
 • Hvis skjønn heves før første dag (2 R) = 2 446 kr.

Det samme gjelder for overskjønn.

Gebyr for tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse 

 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse (1,1 R) =  1 345 kr (selv om begjæringen senere trekkes eller avvises)
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet (6,3 R): 7 704 kr (I tillegg til gebyret ovenfor).
 • For begjæring om utlegg betales fra 1. januar 2022 (1,21 R) = 1 479 kr
 • Begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag fra utlandet betales (1, 7 R) = 2 079 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 223 kr
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 er gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, (2,1 R) = 2 568 kr

Hvis domstolen beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse, kommer det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14  (lenke til lovdata.no)

Gebyr for midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), (2,5 R):  3 057 kr.
 • Begjæring om endring, opphevelse eller forlengelse av midlertidig sikring er gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag) er gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag) :  3 057 kr.
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91: 3 057 kr.

Gebyr knyttet til arv og skifte

 • Oppbevaring av testament koster 978 kroner (0,8 R).
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte (2,2 R) =  2 690 kr
 • Forskudd til dekning av omkostninger ved begjæring om offentlig skifte av dødsbo fastsettes av den enkelte tingrett.
 • Bobehandling av dødsbo er i utgangspunktet (18 R) = 22 014 kr. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da halveres gebyret til (9 R) = 11 107 kr. I tillegg kommer salær til bobestyrer.

Gebyr knyttet til skilsmisse og separasjon

 • Forberedende rettsmøte (2 R): 2 446 kr.
 • Bobehandling av felleseiebo (10,5 R) = 12 841 kr.
 • Gebyret halveres til 6 420 kr hvis boet tilbakeleveres partene.

Gebyr i konkurssaker

 • Ved konkursbegjæring - sikkerhet for omkostninger: kr 61 150
 • Konkursbegjæringen trekkes tilbake eller avvises: kr 1 834
 • Konkurs- og tvangsoppløsningsbo som avsluttes med utlodning: kr 5 320 (4,35 R)
 • Konkurs som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren 4 892 kr (4 R).
 • Tvangsoppløsning som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren: kr 3 363 (2,75 R)
 • Tvangsavviklingsbo som avsluttes med utlodning: kr 3 913.
 • Tvangsavviklingsbo som innstilles eller tilbakeleveres skyldneren: kr 3 546.
 • Ved begjæring om rekonstruksjon må det innbetales sikkerhet for omkostninger, vanligvis minst kr 300 000
 • Gjennomført rekonstruksjon: kr 6 115
 • Rekonstruksjonbegjæring som trekkes tilbake eller avvises: kr 3 669.
 • Rekonstruksjon som går over i konkurs: gebyr som for et konkursbo

Notarialbekreftelser (notarius publicus)

305 kroner for notarialattester (0,25 R).

Testament

Oppbevaring av testament koster 978,- kr (0,8 R). Du må betale dette på nytt om du gjør endringer eller vil levere nytt testament.


Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = 29 352 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 892 kr (4 R) hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

Saker som ikke ender med dom:

 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) =  29 352 kr
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 446 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger (6 R) = 7 338 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 446 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  14 676 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 av en hovedforhandling betales 16 510 kr (dette er halvparten av 27 R: 33 021 kr).

Tillegg for ankeforhandling per dag:

 

1 dag

 (24 R)

 29 352 kr

 

2 dager

 (27 R)

 33 021  kr

 

3 dager

 (30 R)

 36 690 kr

 

4 dager

 (33 R)

 40 359kr

 

5 dager

 (36 R)

 44 028 kr

 

6 dager

 (40 R)

  48 920 kr

 

7 dager

 (44 R)

 53 812kr

 

8 dager

 (48 R)

 58 704 kr

Deretter blir tillegget 4 ganger R per dag.

Til toppen