Foreldretvister

Ved separasjon og skilsmisse kan foreldre være uenige om spørsmål rundt deres barn. Foreldretvister er saker hvor foreldre tar en en slik konflikt til domstolene. Les mer om hvordan en foreldretvist behandles.

Film om foreldretvister.

Foreldre kan bringe en sak inn for retten om de er uenige om

  • foreldreansvar
  • hvem barnet skal bo fast hos og/eller
  • samvær

Da skal den som vil gå til sak bruke skjema for stevning (pdf).
Den av foreldrene som skal svare på en stevning kan gjøre dette ved å fylle ut skjema for tilsvar (pdf). Veiledning til utfyllingen finnes bakerst i hvert skjema. Foreldre kan bringe en sak inn for domstolene ved søksmål eller svare på et søksmål uten å bruke advokat. Imidlertid kan også advokater bruke skjemaene.

Dere må mekle hos familievernkontoret

Før man kan reise sak, må som nevnt foreldrene ha gjennomført mekling. Alle familievernkontorer tilbyr mekling. Også prester, advokater, psykologer eller fagpersoner ansatt i offentlig helse- og sosialinstans eller PPT-tjenesten kan være godkjente meklere.

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) har lister over godkjente foreldremeklere/meklingskontorer. I tillegg finnes opplysninger om i hvilke tilfeller meklingsattest kreves. Se Barne-ungdom og familieetatens nettsted

Hjelp til skjemautfylling?

Dersom du trenger hjelp med skjemaene, så henvend deg til nærmeste domstol. Se også barneloven om foreldreansvar og barns faste bosted (barnelovens kapittel 5 lovdata.no) samt samværsrett (lovens kapittel 6 på lovdata.no).

Fri rettshjelp 

I foreldretvister kan du søke fri rettshjelp. Fri rettshjelp blir gitt av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere i hele Norge. For å få innvilget fri rettshjelp må du først fylle ut et egenerklæringsskjema, og dokumentere din økonomi. Det kan søkes om fri rettshjelp både og etter advokaten har startet sitt arbeide.

Skjema (egenerklæring) for fri rettshjelp 

Film for barn

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg? Mange barn har foreldre som ikke bor sammen. Da kan foreldrene være uenige om hvor barna skal bo. Filmen i toppen av denne siden gir informasjon til barn i en slik situasjon.

Film om behandling av en barnelovsak

Filmen følger behandlingen av en fiktiv foreldretvist. Obs: En sak etter barneloven kan behandles litt ulikt fra domstol til domstol. Filmen er laget av Sør-Trøndelag tingrett.
Lenke til filmen på youtube (fire deler)

Film om foreldretvister fra Sør-Trøndelag tingrett

Brosjyrer:

Brosjyre til foreldre, advokater og andre (av Oslo tingrett).

Lettlest brosjyre barnesaker Forside

Lettlest brosjyre for foreldre om domstolens behandling av saker etter barneloven (PDF)

Forside Retningslinker for advokater

Retningslinjer for behandling av saker etter barneloven - for advokater og andre aktører (PDF)

English version: Parents in conflict - How the Court handles cases under the Children Act (PDF)

Other languages:

Parents in conflict (Urdu)

Parents in conflict (Arabic) 

Parents in conflict (Spanish)

Parents in conflict (Polish)

Til toppen