Gruppesøksmål

To personer i samtale om et dokument
I et gruppesøksmål kan flere personer går sammen om et krav.

Hvis flere har tilnærmet like krav på likt grunnlag mot samme motpart eller samme motparter, kan kravene slås sammen i samme søksmål. Dette blir da et såkalt gruppesøksmål.

Ved gruppesøksmål kan man enklere å få en rettslig prøving av en sak hvor det er mange som er berørt. Her gis en oversikt over reglene. Se også tvisteloven § 35 på lovdata.no.

Hva er et gruppesøksmål?

Omfanget av en rettssak må stå i forhold til verdien på det tvisten gjelder. Det vil si at det ikke skal brukes urimelig store ressurser på en rettssak hvis verdien av det uenigheten dreier seg om er lav. Når flere slår seg sammen om sine krav, kan sakens verdi mangedobles selv om hvert enkelt krav har liten verdi. For eksempel kan hundre personer går til søksmål sammen som følge av et mulig skadelig produkt, selv om skaden begrenser seg til tusen kroner per person. Gruppesøksmål gjelder ikke bare for små krav. Det kan også brukes når verdien av de enkelte kravene er høyere, hvis det er mange som er i samme situasjon.

Lav risiko for hver enkelt

I gruppesøksmål skal det være enkelt å slutte seg til saken. I tillegg skal omkostningene og omkostningsrisikoen (om man taper saken) for den enkelte være begrenset og forutsigbar. Det kreves også  liten innsats og deltakelse i søksmålet fra den enkelte.

Vilkår for gruppesøksmål

Dette er vilkårene for gruppesøksmål:

  • Alle kravene må kunne behandles av retten med samme sammensetning og etter hovedsaklig samme saksbehandlingsregler.
  • Gruppeprosess må være den beste behandlingsmåten.
  • Det er grunnlag for å utpeke en grupperepresentant.

Slik går du fram

Gruppesøksmål kan reises av enhver som fyller vilkårene for å være gruppemedlem hvis søksmålet fremmes. Gruppesøksmål kan også reises av foreninger, stiftelser eller offentlige organer med oppgave å fremme særskilte interesser. Da må søksmålet ligger innenfor deres formål og naturlige virksomhet.

Stevning kan tas ut for den lokale tingrett hvor en som kan være gruppemedlem kunne reist vanlig søksmål. Dersom det er en forening, stiftelse eller offentlig organ som fremmer gruppesøksmålet, kan gruppesøksmålet reises for tingretten på det sted et hvor organet har sitt hovedkontor. Et gruppesøksmål skal ikke bringes inn for forliksrådet.

Gruppens rettigheter og plikter ivaretas av en grupperepresentant som skal utpekes av retten. Grupperepresentanten behøver ikke være den samme som har tatt ut stevningen. Organisasjoner kan også utpekes som grupperepresentant. Gruppen skal i tillegg som hovedregel ha en prosessfullmektig som er advokat.

Retten skal så tidlig som mulig avgjøre om gruppesøksmålet skal fremmes eller avvises. Når et gruppesøksmål er godkjent, skal retten gjennom varsel, kunngjøring eller på annen måte sørge for at gruppesøksmålet gjøres kjent ovenfor dem som kan slutte seg til det, eller som er gruppemedlemmer.

Sakskostnader

Det er grupperepresentanten som har rett og plikt i forhold til sakskostnadene. Gruppemedlemmene er bare ansvarlige for sakskostnadene i den utstrekning dette er satt som vilkår for registrering. Dersom den som reiser søksmålet eller grupperepresentanten krever det, kan retten fastsette som vilkår for registrering at gruppemedlemmene skal ha ansvar for et fastsatt maksimalbeløp for kostnadene. Det kan også bestemmes at beløpet helt eller delvis skal betales til gruppens prosessfullmektig før registrering.

Hvem kan bli medlem?

Hovedregelen er at gruppesøksmålet bare omfatter dem som er registrert som gruppemedlemmer. Det enkelte gruppemedlemmet må altså aktivt melde seg på gruppesøksmålet innen fristen domstolen setter. Retten skal også vurdere om den som melder seg på har et krav som faller innenfor rammen av gruppesøksmålet. Så snart den som melder seg på er godkjent som gruppemedlem, skal vedkommende føres inn i grupperegisteret som føres elektronisk i domstolen. Vedkommende skal også varsles om resultatet av rettens prøving av søknaden om å bli gruppemedlem.

Retten kan også bestemme at de som har krav innenfor rammen for gruppesøksmålet skal være gruppemedlemmer uten registrering i grupperegisteret. Vilkårene for dette er at de aktuelle kravene i gruppesøksmålet gjelder så små verdier eller interesser at et betydelig flertall av dem ikke kan forventes fremmet ved individuelt søksmål. Dessuten kan kravene ikke forventes å reise spørsmål som krever individuell behandling av dem. Man kan melde seg ut av gruppesøksmålet ved å kontakte domstolen, som igjen skal føre et utmeldingsregister.

 

Til toppen