Skjønn

Skjønn er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom.

Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, odelstakster og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade. Retten utgjøres som regel av en fagdommer og fire skjønnsmedlemmer.
Skjønnsmedlemmer utnevnes av fylkeskommunen etter forslag fra kommunene. Det er ingen øvre aldersgrense for å utnevnes.

Til toppen