Øvrige

I tillegg til de som har en formell rolle i rettsmøtet, kan det også være andre til stede i retten.

Journalister

Journalister er ofte til stede under rettssaker og i mange rettssaler er det reservert egne plasser for dem. Journalistene har flere viktige oppgaver i domstolene. For det første bidrar de til at folk får innsyn i det som skjer i rettssalen. Mange avgjørelser som domstolene treffer, kan ha betydning for andre enn partene i en sak. For det andre kontrollerer også media det som skjer i domstolene. Dette betegnes ofte som at journalistene er vakthunder for rettssikkerheten i et demokratisk samfunn.

Tilhørere/besøkende

De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser. Tilhørerne kan være journalister, skoleklasser, pårørende, familie og venner av partene eller andre som har interesse av saken.

 I noen typer saker kan retten bestemme at dørene lukkes. Ett eksempel er straffesaker der tiltalte er under 18 år. En annet eksempel er familiesaker og barnevernssaker. Da kan det ikke være tilhørere i salen, med mindre dommeren tillater det.Tilhørerne må vise respekt for retten og ikke forstyrre forhandlingene.

Rettsbetjent

I enkelte saker, særlig større straffesaker, deltar en rettsbetjent. Han vil som regel være uniformert. Rettsbetjenten har som oppgave å bistå retten og de andre aktørene med praktiske gjøremål under rettsmøtet. Han vil blant annet. ta hånd om vitnene, herunder ta imot krav på godtgjørelse, utgiftsdekning og så videre. Rettsbetjentene er ofte pensjonerte polititjenestemenn.

Protokollfører

Protokollføreren fører rettsboken over rettens forhandlinger og kan ellers utføre forefallende praktiske oppgaver under rettsmøtet. Ofte fører imidlertid rettens leder eller en annen av fagdommerne rettsboken slik at det ikke deltar noen protokollfører.

 

Til toppen