Dommere

Dommere obyf.jpg

Alle rettssaker i de alminnelige domstolene ledes av fagdommere. En fagdommer i de alminnelige domstolene (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett) er alltid en jurist. 

Som oftest er fagdommeren utnevnt som embetsdommer, men kan også i visse sakstyper være midlertidig ansatt som dommerfullmektig. En dommerfullmektig har juridisk embetseksamen og er ansatt for en begrenset tid i tingrettene. Dommerfullmektiger kan med visse begrensninger dømme i alle typer saker på lik linje med embetsdommere.

Den vanlige borger er sterkt representert i rettssakene i form av deltakelsen fra lekdommere. Les mer om lekdommerordningen

Krav til en embetsdommer

Domstolloven stiller opp enkelte krav som dommere må tilfredsstille:

En dommer skal være norsk statsborger og ikke være fradømt stemmeretten. Det er også satt krav til minstealder for dommere: 30 år for høyesterettsdommere, førstelagmenn og lagmenn. Videre er minstealderen 25 år for lagdommere og tingrettsdommere (21 år for dommerfullmektiger). Ifølge domstolloven kan en dommer ikke samtidig være forliksrådsmedlem eller praktiserende advokat.

Embetsdommere utnevnes av Kongen i statsråd. De har status som embetsmenn, og er gjennom Grunnloven vernet mot oppsigelse eller forflytning. En embetsdommer kan bare bli oppsagt etter rettssak og dom. Disse rettighetene skal verne om dommernes uavhengighet. Pensjonsalderen til en embetsdommer er 70 år.

Andre typer dommere

Dommeren i en rettssak kan også være

  • konstituert dommer.

Dette er også en jurist, med samme vern som embetsmenn for den perioden konstitusjonen varer. Konstituerte dommere brukes ved midlertidige behov over et kort tidsrom.

  • Ekstraordinære og tilkalte dommere.

Disse oppnevnes til én enkelt sak. Ekstraordinære dommere er som regel pensjonerte dommere, som etter utnevnelse får gjøre tjeneste i retten i enkeltsaker fram til de fyller 73 år. Tilkalte dommere er dommere som for en kort periode arbeider ved en annen domstol enn der man er utnevnt.

Etiske prinsipper for dommere

Det er en allmenn oppfatning at en dommers oppførsel både i og utenfor retten må være slik at folks tillit til dommeren og domstolene i alminnelighet ikke svekkes. Vilkårene for å gi en dommer avskjed følger av tjenestemannsloven. Dommere har et sterkt oppsigelsesvern, og de kan bare bli fjernet fra stillingen etter rettergang og dom. Praksis viser at dommere ytterst sjelden blir straffet, avskjediget fra sin stilling, eller suspendert. 

Til toppen