Etiske prinsipper for dommeratferd

De etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet.

Her finner du de vedtatte etiske prinsippene for dommeratferd. (pdf)

Prinsippene har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til domstolene og deres avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om hva som er god dommerskikk.

Prinsippene er resultatet av et arbeid som ble påbegynt i 2006 da Domstoladministrasjonen nedsatte en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide et forslag til etiske regler for dommere. I den etterfølgende høringsrunden fremkom det innsigelser mot forslagets form, omfang og deler av innholdet. Med bakgrunn i tilbakemeldingene i høringsuttalelsene nedsatte Domstoladministrasjonen et utvalg som skulle videreføre arbeidet med utarbeidelse av et etisk regelverk. Med utgangspunkt i det foreliggende utkast utarbeidet utvalget forslag til etiske prinsipper for dommeratferd.    

De etiske prinsippene for dommeratferd skiller seg fra det opprinnelige forslaget til etisk regler bl.a. ved at:

- Det er nedfelt sentrale prinsipper for dommeratferd, ikke etablert et etisk regelverk for dommere.
- Formålet med prinsippene er mer avgrenset enn forslaget til etiske regler ved at prinsippene ikke tar sikte på å utgjøre grunnlaget for Tilsynsutvalgets disiplinærbehandling.
- Prinsippene inneholder ikke forhold som reguleres i prosesslovgivningen.
- Prinsippene omfatter ikke forhold av arbeidsrettslig karakter.

Til toppen