Hvorfor har vi meddommere?

Illustrasjonsbilde meddommere i lagmannsretten
I lagmannsretten sitter 5 meddommere og 2 fagdommere. Dette har avløst den tidligere juryordningen. Foto: Sarah Lyngholm Kristiansen

Hvorfor brukes meddommere og i hvilke typer saker deltar de?

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten. De deltar også i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Hvis partene krever det, kan det også være meddommere i sivile saker. Høyesterett bruker ikke meddommere.
Det er over hundre år siden Stortinget bestemte at uavhengige borgere (lekdommere) skulle bruke sin sunne fornuft og skjønn til å avgjøre skyld. Dette skulle være en motvekt og korrigerende kraft for myndigheter og makthavere.

Hvorfor dømmer meddommere i straffesaker?

Det er et alminnelig rettsprinsipp at man skal dømmes av sine likemenn. Derfor har meddommerne en viktig rolle i rettssystemet. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.

Både i tingretten og i lagmannsretten deltar meddommere ved behandling av straffesaker. Meddommerne blir trukket tilfeldig fra utvalget til hver enkelt sak. Det skal i utgangspunktet være like mange av hvert kjønn.

Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne, og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. I avgjørelsen teller meddommernes stemmer like mye som fagdommernes.

Tidligere ble det brukt jury når lagmannsretten behandlet spesielt alvorlig straffesaker. Juryordningen ble i 2018 erstattet av meddomsrett. Les mer om overgangen under Anke i straffesak.

Skyld- og straffespørsmålet

Avgjørelsen i en straffesak kan inndeles i to. Først tar retten stilling til skyldspørsmålet. Vanligvis kreves det at tiltalte må ha handlet med viten og vilje (forsett), men for domfellelse for overtredelse av noen straffebud, er det tilstrekkelig at tiltalte har handlet uaktsomt. Det er påtalemyndigheten som skal bevise at tiltalte er skyldig. Hvis retten ikke er overbevist om dette, skal tiltalte frifinnes. Hvis tiltalte blir funnet skyldig, skal retten deretter ta stilling til hvilken straff tiltalte skal få.

Meddommer i tingrett og lagmannsrett

I tingretten deltar meddommeren i alle spørsmål som må avgjøres under hovedforhandling og etter at saken blir tatt opp til doms, på lik linje med fagdommeren. Det er vanligvis to meddommere og en fagdommer. Første gang meddommer gjør tjeneste som meddommer må de avgi en forsikring. Dette skjer umiddelbart etter at retten er satt. De forsikrer at de etter beste evne vil dømme etter loven og bevisene i saken. Det er fagdommerens oppgave å gjøre dem kjent med hvordan rettsreglene er å forstå. Det er bare det som kommer fram under hovedforhandlingen som kan danne grunnlag for rettens avgjørelse. Hva de har sett eller hørt, for eksempel i media, kan de ikke ta hensyn til. Mens rettssaken pågår kan de ikke drøfte saken med andre enn rettens leder. Se også

Til toppen