Sakkyndig

¤ sakkyndige under 22. juli-saken
I 22. juli-saken deltok hele 4 sakkyndige

Når retten har behov for å få vite mer om et faglig spørsmål i en sak, kan retten oppnevne en eller flere sakkyndige som har spesiell kompetanse på fagfeltet. Sakkyndige kan brukes både i straffesaker og sivile saker.

Når retten har behov for å få vite mer om et faglig spørsmål i en sak, kan retten oppnevne en eller flere sakkyndige som har spesiell kompetanse på fagfeltet. Sakkyndige kan brukes både i straffesaker og sivile saker.

Den sakkyndige oppnevnes av domstolen. I sivile saker betaler den som har begjært oppnevnt sakkyndig,  se rettsgebyrloven § 2. Dette gjelder ikke dersom det er særskilt fastsatt at utgiften dekkes av det offentlige (for eksempel i barnevernssaker og foreldretvister). Dersom retten av eget tiltak oppnevner sakkyndig, er det saksøker som er ansvarlig for utgiften. Dersom begge parter begjærer oppnevnt sakkyndig, har de ansvaret med en halvpart hver, men er solidarisk ansvarlige overfor retten.

Utgifter til rettsoppnevnt sakkyndig betales på forskudd, men enkelte advokater har rett til å betale på etterskudd. Partens utgift til rettsoppnevnt sakkyndig, kan kreves erstattet som sakskostnader, se tvisteloven § 20-5 første ledd. Partene må på vanlig måte innta dette som en post i sakskostnadsoppgaven. Hvem som må bære kostnadene til slutt, fastsettes i dommen/kjennelsen ut fra reglene i tvisteloven kapittel 20.

Rolle i rettssaken

Samtidig med oppnevningen utarbeider retten et mandat. Dette angir rammen for den sakkyndiges oppdrag i saken. Den sakkyndige vil som regel både avgi en skriftlig erklæring og forklare seg muntlig i retten. Den sakkyndige er underlagt taushetsplikt angående erklæringen og svarer ikke på spørsmål om denne unntatt under rettssaken.

Den sakkyndige har plikt til å møte til hovedforhandlingen og kan være til stede under hele saken. Han eller hun kan også stille spørsmål til partene, vitnene og andre sakkyndige. Den sakkyndige deltar ikke når dommerne har sin rådslagning om utfallet i saken. Dommerne står helt fritt i om de vil følge konklusjonene i erklæringen eller ikke.

Kvalitetskontroll

For rettsmedisinsk sakkyndige og sakkyndige i barnevernsaker finnes det kommisjoner som kvalitetssikrer innholdet i erklæringene de sakkyndige skal gi til retten.

En gruppe av de rettsmedisinsk sakkyndige er rettspsykiaterne. Dette er psykologer eller psykiatere som avgir erklæring om hvorvidt den tiltalte er tilregnelig eller ikke. Les mer om straffereaksjoner

Den rettsmedisinske kommisjon og Barnesakkyndig kommisjon finner du på http://www.sivilrett.no/

Godtgjørelse

Den sakkyndige har krav på godtgjørelse for sitt arbeid og krav på dekning av reiseutgifter og kostgodtgjørelse.

Salærforskriften (lovdata.no)

Til toppen