Kommunikasjonskontroll

Under en etterforskning være nødvendig å avlytte de mistenktes telefonsamtaler. Ved såkalt kommunikasjonskontroll kan politiet høre innholdet i alle samtaler, se meldinger som sendes og se hvor de mistenktes telefoner befinner seg.

Strenge vilkår for overvåkning

Kommunikasjonskontroll er svært inngripende for den personlige friheten. Det er derfor strenge vilkår for å kunne tillate kommunikasjonskontroll. Politiet må innhente godkjennelse fra retten før de starter med dette.

Kommunikasjonskontroll er regulert i straffeprosessloven kap 16a (lenke til lovdata.no).

Brukes i alvorlige saker

Kommunikasjonskontroll kan kun brukes i de mest alvorlige sakene. Det vanligste er ved mistanke om grove narkotikaforbrytelser og mistanke om organisert kriminalitet. Det må være mest sannsynlig at de mistenkte har begått slike straffbare forhold. Det er også et vilkår at avlytting eller kontroll vil være av vesentlig betydning for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeligere.

Tidsperiode og klageadgang

Tidsperioden for kommunikasjonskontrollen settes normalt til fire uker.

De mistenkte blir naturlig nok ikke varslet om at politiet ønsker kommunikasjonskontroll. For å ivareta de mistenktes rettigheter, oppnevnes det alltid en advokat. Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fører kontroll med politiets og påtalemyndighetens bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning. Kontrollutvalget behandler enhver klage fra enkeltpersoner eller organisasjoner som mener seg urettmessig utsatt for kommunikasjonskontroll. Enkeltpersoner kan også kontakte utvalget og be om informasjon om hvorvidt man har vært underlagt kommunikasjonskontroll.

 

 

Til toppen