Narkotikaprogram med domstolkontroll

Illustrasjonsbilde av fremmøteforkynning
I narkotikaprogram med domstolkontroll følger en dommer opp progresjonen under gjennomføringen (illustrasjonsbilde)

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er landsdekkende straffereaksjon fra og med 2016, etter å ha vært en prøveordning siden 2006.

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten. Det kan være kriminalitet begått i ruspåvirkning, eller for å finansiere rus. Den som dømmes må ønske å gjøre noe med problemet sitt og samtykke til denne type straff.

ND blir satt som særvilkår for en betinget dom. Det blir gitt en prøvetid på mellom 2 og 5 år, som setter rammene for tiden ND-programmet skal vare. Domstolene fører kontroll med domfelte under straffegjennomføringen.

Til forskjell fra ved andre straffereaksjoner følger domstolene opp den domfelte gjennom straffegjennomføringen, med hyppige møter der en dommer fører kontroll med at vilkårene blir overholdt og at det er progresjon i rehabiliteringen.

ND gjennomføres i fire faser:

  • Iverksettelsesfasen
  • Stabiliseringsfasen
  • Ansvarsfasen
  • Videreføringsfasen
Alle fasene skal være gjennomført i løpet av prøvetiden for at straffen skal anses fullbyrdet.

Det er utpekt

Fakta om ND:
  • Igangsatt i 2006 som et prøveprosjekt i Oslo og Bergen.
  • Landsdekkende fra 2016
  • ND er en alternativ straff for narkotikamisbrukere
  • Den dømte slipper å sone i fengsel, mot å delta i programmet. Hvis den dømte dropper ut, må han sone straffen i fengsel.
  • Formålet er å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering.
  • Modellen er hentet fra Drug Court i Irland, Skottland og USA
Til toppen