21. januar

Sak 15-095: Dommeradferd/saksbehandlingen. Avvisning. Klager var saksøkt i en foreldretvist og innklagede vardommer i saken. Klager påberopte tre forhold i klagen. For det første hadde tingrettsdommeren ikke imøtekommet anmodningen om en annen sakkyndig. Klagen var inngitt hhv åtte og seks måneder etter at forholdet var tatt opp med retten. Klagefristen var dermed utløpt og denne delen av klagen ble avvist. For det andre avslo tingrettsdommeren å utsette det saksforberedende møtet. Klagen var fremsatt seks måneder etter at forholdet skjedde og også denne delen av klagen ble avvist idet klagefristen var utløpt. Tilsynsutvalget fant ikke grunn til å ta disse delene av klagen til behandling av eget tiltak. Klagegrunnene gjaldt uansett rettslige vurderinger som tilsynsutvalget ikke kan vurdere etter domstolloven (dl) § 236 fjerde ledd. For det tredje ble det fremsatt klage over at tingrettsdommeren nektet å utlevere den sakkyndiges dokumenter.  Tilsynsutvalget kunne heller ikke vurdere dette forholdet idet tingrettsdommeren mente han manglet hjemmel for å pålegge den sakkyndige utlevering. Også dette gjaldt en rettslig avgjørelse som tilsynsutvalget ikke kunne vurdere etter dl § 236 fjerde ledd. Klagen ble avvist.

 

Sak 15-098: Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klager hadde krevd betaling for utlegg i forbindelse med felles adkomstvei til bolig og brukstillatelse til vei. Klager var selvprosederende og saken gikk som en småkravprosess. Klager anførte at tingrettsdommeren opptrådte irritert og ikke gav partene tilstrekkelig veiledning. Innklagede skal ha brutt inn og styrt klagers presentasjon av saken. Tilsynsutvalget fant at det ikke forelå etterprøvbare omstendigheter som gav støtte for klagers påstander. Tingrettsdommeren hadde bestridt innholdet av klagen. Klagers påstander var ikke sannsynliggjort på noen måte som kunne danne grunnlag for å konkluderer med at dommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant at det ikke forelå grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren.

Til toppen