3. februar (ekstraordinært)

 

Sak 15-065: Dommeradferd, kritikk, dissens i begrunnelsen. Aktor klaget på en dommers opptreden i tre ulike straffesaker. Klagen gjaldt dommerens opptreden ovenfor aktor, en meddommer, et vitne og en forsvarer. I tillegg ble det klaget på at dommeren nesten umiddelbart etter den ene sakens avslutning ba forsvarer og bistandsadvokat formidle til sine parter at det ikke var aktuelt å dømme i henhold til aktors straffepåstand. Utvalget kom enstemmig til at dommeren hadde opptrådt i strid med god dommerskikk, men var delt i begrunnelsen. Hele utvalget fant grunnlag for kritikk som følge av dommerens etterfølgende uttalelse om straffeutmålingen i den ene saken. Tre av utvalgets medlemmer fant i tillegg at dommerens opptreden i forbindelse med prosessledelsen i to av sakene samlet sett ga grunnlag for kritikk. Utvalget la til grunn at det over tid har utviklet seg et uheldig samspill mellom aktor og dommeren. Utvalget uttalte avslutningsvis at de profesjonelle aktørene i rettssaker har et ansvar for å bidra til god atmosfære og gode arbeidsforhold i rettsmøtene, og at rettens administrator har et overordnet ansvar for dette. Dommerens stil og opptreden har stor betydning for stemningen i en rettssal. Det er derfor viktig at dommere har et bevisst forhold til hvilken stil og rolle de inntar. Dommere bør i stor grad dempe sine personlige oppfatninger av de personene som opptrer i rettssakene. Dersom det oppstår motsetningsforhold mellom dommere og noen av aktørene i retten, og dette setter sitt preg på forhandlingene, er det en svært uheldig situasjon som domstolen bør rydde opp i. 

Til toppen