31. mars

 

 

15-073 Omgjøring. Saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. I vedtak fra Tilsynsutvalget av 10. desember 2015 ble det gitt kritikk til dommerfullmektigen for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk. Den underliggende tvist gjaldt en bruktbil solgt for kr. 25.000,-. Tvisten ble behandlet etter småkravsprosessen. Det var saksbehandlingtiden på åtte måneder som resulterte i disiplinærtiltaket i form av kritikk. Domstolleder ble gitt anledning til å uttale seg før Tilsynsutvlaget behandlet saken i desember 2015, men valgte å ikke kommentere klagen. Etter at vedtaket var truffet inngav sorenskriveren en uttalelse til vedtaket. Sorenskriveren påpekte i uttalelsen at tingretten hadde vært i en ekstraordinær arbeidssituasjon idet det hadde vært skifte av sorenskriver og ansettelse av ny tingrettsdommer og at dette hadde medført at mange saker ble tildelt dommerfullmektigen. Ut fra en helhetsvurdeirng fant Tilsynsutvalget at arbeidssituasjonen i tingretten var av en slik ekstraordinær karakter, at det til tross for de betydelige overskridelser av de lovpålagte frister som forelå, ikke var korrekt å reagere med disiplinærtiltak overfor dommerfullmektigen. Tilsynsutvalget opphevet vedtaket av 10. desember 2015 og fant at det ikke forelå grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor dommerfullmektigen. 

 

15-107. Dommeradferd. Ikke grunnlag for kritikk. Klager hadde vært tiltalt i en straffsak og klagen gjaldt dommerens opptreden under hovedforhandlingen og befaringen. Klager anførte at tingrettsdommeren hadde vist motvilje mot han, at hun hadde en nedlatende kommunikasjon, at hun stresset tiden og at han ikke fikk nok tid til å presentere sitt materiale. Han ble avfeid og avbrutt, fikk ikke respons og tingrettsdommeren viste ikke den tålmodighet, nysjerrighet og interesse for hans bevis som han mente han kunne forvente. Tilsynsutvalget uttalte at utgangspunktet er at dommeren har ansvaret for sakens fremdrift og styring, herunder er dommeren berettiget til å styre når og i hvilken utstrekning den enkelte aktør skal få ordet. Tilsynsutvalget tvilte ikke på at klageren opplevde at dommeren viste liten interesse for en del av hans bevisførsel og at han ble avbrutt med bemerkninger som han opplevde nedlatende. Tilsynsutvalget hadde likevel ikke grunnlag for å mene at tingrettsdommeren hadde gått utover de rammer hun som rettens leder hadde til rådighet ved styring av saken. Utvalget pekte på at klageren ikke hadde gitt konkrete eksempler på respektløs, nedverdigende irettesettelse. Det var dermed ikke grunnlag for å gi tingrettsdommeren kritikk for hennes opptreden under hovedforhandlingen. Tilsynsutvalget fant imidlertid grunn til å komme med enkelte merknader. Omtalen av tingrettsdommeren som en særdeles klar og tydelig administrator, og som med sin erfaring som aktor styrte en straffesak med større sikkerhet og tyngde enn andre, kan indikere at hun har en prosessledelse som kan oppfattes som unødvendig kontant. Utvalget hadde også merket seg at tingrettsdommeren tidligere hadde vært innklaget til utvalget for sin opptreden i forbindelse med prosessledelsen, jf. TU-sak 14-115. Klager hadde videre påpekt i klagen at han hadde mottatt et brev om opphevelse av bostedsforbehold datert to dager før hovedforhandlingens start hvor forhold ved faktum i saken ble kommentert. Tilsynsutvalget la til grunn tingrettsdommerens forklaring om at brevet ble ferdigstilt og sendt ut etter gjennomført hovedforhandling. Utvalget uttalte videre at det var uheldig at det ble benyttet et dokument som for lengst var opprettet i saksbehandlingssystemet, uten at datoen ble endret. Innholdet bidro imidlertid ikke til å bevise forutinntatthet i straffesaken og det heftet ikke slike alvorlige forhold ved datofeilen at det kvalifiserte til kritikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å anvende disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren. 

 

16-003 Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klager var saksøkt i sak om fast bosted og samvær med barn. Innklagede var dommer i et saksforberedende møte som var kombinert med innlegg om en midlertidig avgjørelse. Klager begrunnet klagen på manglende likebehandling av han selv og motparten, at han ble diskriminert og at retten tok feil med hensyn til betydningen av hans psykiske lidelse. Tilsynsutvalget fant ikke påstandene som var fremsatt sannsynliggjort på en slik måte at utvalget kunne legge de til grunn. Tilsynsutvalget påpekte at klagers advokat ikke hadde bemerkninger til saken. Ingen av de andre profesjonelle aktørene støttet klagers anførsler. Tvert i mot var det samstemmighet om at dommeren hadde behandlet partene respektfullt og uten forskjellsbehandling og med en god saksbehandling under rettsmøtet. Utvalget viste også til at Borgarting lagmannsrett hadde behandlet saken i ettertid. Lagmannsretten hadde ikke kommet med merknader til saksbehandlingen eller andre forhold ved behandlingen i første instans. Tilsynsutvalget fant at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren. 

 

16-006. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt tvangssalg av klagers eiendom. Tingretten avsa kjennelse om fravikelse av boligen og klager fikk bistand av tingretten til å sette opp en anke over kjennelsen. Klager har anført at dommerfullmektigen bevisst feilinformerte henne i en telefonsamtale om at anken allerede var sendt til motparten med pålegg om tilsvar. Klager mente videre at dommerfullmektigen forledet henne til å tro at det ikke var mulig å få oversendt et prosesskriv med ytterligere dokumentasjon til motparten i ankesaken. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommerfullmektigen hadde opptrådt slik klageren hadde anført. Utvalget viste til dommerfullmektigens redegjørelse der det fremgikk at han dagen før telefonsamtalen hadde lagt anken til utsendelse og at han dermed trodde at anken var oversendt ankemotparten. Det fremgikk videre av dommerfullmektigens uttalelse av han tilbød klager å ettersende et prosesskriv til motparten og ankedomstolen, og at dette faktisk ble gjort. Dette viser etter utvalgets oppfatning at det oppstod en misforståelse med hensyn til datoen for oversendelsen av anken og at innklagede ikke har handlet klanderverdig i forbindelse med ankebehandlingen. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommerfullmektigen.

 

16-010 Dommeradferd og saksbehandling. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen knyttet seg til en vurdering av de innklagede avgitt i et skjønn. Klagerne reagerte på at deres anførsel om habilitet ble vurdert å være tuftet på konspirasjonsteorier. Videre var det anført at rettsboken ikke var ført i samsvar med reglene i tvisteloven § 13-6. En påstått saksbehandlingsfeil ved føring av rettsbok kan benyttes som ankegrunn, og utvalget kunne dermed ikke vurdere dette. Denne delen av klagen ble avvist. Når det gjaldt bruken av uttrykket "konspirasjonsteori" fant utvalget at bruken av formuleringen, slik den konkret var benyttet i saken, som et utrykk for at dommeren vurderte inhabilitetsinnsigelsen som rettslig uholdbar. Dommerens bevisvurdeirng kunne utvalget ikke overprøve. Tilsynsutvalget fant heller ikke at ordvalget var av en slik karakter at det gav grunnlag for kritikk. Tilsynsutvalget fant at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak overfor tingrettsdommeren. 

Til toppen