7. september

Sak 16-043. Dommeradferd. Ikke grunnlag for kritikk. Klager var tiltalt i en straffesak. Klager anførte at han ikke fikk samme mulighet til å forklare seg som hovedvitnet, at han stadig ble avbrutt, at dommeren opplyste at det var tidspress på grunn av at den ene meddommeren måtte hente i barnehagen, og at dommeren sjikanerte aktor og politivitnene. Utvalget fant ikke at anførselene var sannsynliggjorte. Utvalget uttalte at det tilligger dommeren å sørge for at bevisførselen konsentrerer seg om det som har betydning for saken opplysning samt å sørge for sakens fremdrift og overholdelse av tidsplan. Det var ikke påvist usaklig forskjellsbehandling, utidige avbrytelser eller unødvendig tidspress. Klagerens påstand om at dommeren sjikanerte aktor og politivitnene var ikke underbygget med konkrete eksempler. Påstanden hadde ikke fått støtte fra noe hold, og heller ikke aktor har oppfattet at hun ble sjikanert. Tilsynsutvalget fant at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 16-045 og 16-046 Dommeradferd og habilitet. Delvis avvisning. Ikke grunnlag for kritikk. Klagen gjaldt klagers kontakt med innklagede i forbindelse med sitt yrke som advokat, samt beslutning om ikke å oppnevne han som fast forsvarer. Deler av klagen gjaldt forhold klager har fått opplyst fra andre. Klager har ikke klagerett for disse forholdene, og denne delen av klagen ble ikke tatt til behandling. Klager anførte videre at dommeren i perioden 1999-2010 hadde opptrådt uhøvisk mot han. Denne delen av klagen var fremsatt mer enn ett år etter at hendelsene fant sted, og ble derfor avvist. Videre anførte klager at innklagede ved flere tilfeller hadde opptrådt kritikkverdig i form av å komme for sent til rettsmøter og etter pauser, er uhøflig og kommer med unødvendig kritikk. Anførslene var ikke tidfestet og ikke henført til spesielle situasjoner. Tilsynsutvalget bemerket at utvalget er avskåret fra å behandle udokumenterte klager, og denne delen av klagen ble ansett som åpenbart ubegrunnet. Klagers påstand om at manglende reoppnevning som fast forsvarer delvis skyldes innspill fra innklagede var ikke dokumentert, og ble ansett som åpenbart ubegrunnet. Videre ble det anført at innklagede er innhabil som følge av at ektefellen er partner i et advokatfirma som tildeles oppdrag fra retten. Det var ikke dokumentert at innklagede skal ha opptrådt kritikkverdig i forbindelse med habilitetsspørsmål. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommeren. 

 

Sak 16-049. Dommeradferd. Dels avvisning og ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klager var saksøker i en tvist om størrelsen på honorar og erstatning for heving av avtale. Klagen ble avvist i den utstrekning den gjaldt prosessledelsen og dommerens påståtte manglende eller feilaktige gjengivelse og vurderinger i dommen, idet dette var forhold som kunne brukes som ankegrunn og som utvalget ikke kan vurdere. Det var videre klaget over at dommerfullmektigen var uerfaren, partisk og lite forberedt. Utvalget uttalte at klagers anførsel om at dommerfullmektigen var uerfaren ikke var en klagegrunn. Påstanden om upartiskhet var ikke nærmere underbygget. Utvalget uttalte at det ikke var fremkommet konkrete forhold rundt dommerens opptreden i retten eller av det som er gjengitt i dommen, som indikerte at dommeren hadde opptrådt partisk på en måte som kunne kritiseres. Det var heller ikke anført konkrete forhold som kunne danne grunnlag for reaksjon omkring anførselen om at dommeren var lite forberedt. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

 

Sak 16-052 Dommeradferd og saksbehandlingen. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klager var saksøker i en husleietvist.Klager var selvprosederende. Klager anførte at tingrettsdommeren var partisk og hadde en brysk tone overfor klager i forbindelse med at klager stilte spørsmål og kom med innsigelser. Tingrettsdommeren har bekreftet at han kommenterte tittelen til motparten i forbindelse med at han skulle nedtegne personalia og at han grep inn da klager skulle stille spørsmål, herunder at han muligens var litt skarp i tonen. Tilsynsutvalget uttalte at det må foreligge uheldig dommeradferd over en viss terskel for at utvalget skal reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget la til grunn at dommerens kommentar til motpartens tittel ikke hadde sammenheng med at dommeren var partisk,men at det var et forsøk på en uformell kommunikasjon som skulle gjøre situasjonen mindre stressende. Utvalget la videre til grunn at dommeren var noe brysk eller skarp i tonen da han grep inn i forhold til klager og at dette var uheldig. Tilsynsutvalget fant ikke at disse forholdene oversteg terskelen for kritikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 16-053 Dommeradferd og saksbehandling. Delvis avvisning og ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klager var saksøkt i en sak som gjaldt tilbakelevering av gjenstander, subsidiært krav om erstatning. Klager var selvprosederende. Påklagede forhold som knyttet seg til saksbehandlingen og prosessledelsen ble avvist idet dette var forhold som kunne brukes som ankegrunn og som utvalget ikke kan vurdere. Klager anførte videre at tingrettsdommeren hadde manglefulle kunnskaper om saken, at dommeren var forutinntatt og at han konstant ble hakket på og avbrutt. Utvalget påpekte at det må være påvist konkrete forhold, f.eks i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak. Tilsynsutvalget kunne ikke se at slike forhold var påvist, verken at dommeren var forutinntatt, uforberedt, avbrøt klageren uten grunn eller på annen måte behandlet han uten respekt. Klagen var basert på generelle påstander som ikke var underbygget av konkrete eksempler. Utvalget så heller ikke noe kritikkverdig i at tingrettsdommeren stilte spørsmål til klageren om han foretok lydopptak med mobiltelefon under rettsmøtet. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for disiplinærtiltak.

 

Sak 16-055. Dommeradferd. Delvis avvisning og ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Saken gjaldt grensefastsetting for grunneiendommer, og klager var en av partene i saken. Klager var selvprosederende. En del av klagen gjaldt et rettsmøte avholdt mer enn syv måneder før klagen ble inngitt. Denne delen av klagen ble avvist idet klagefristen var utløpt. Klager anførte at han i et senere rettsmøte ble mobbet og trakassert av andre parter uten at innklagede jordskifterettsleder grep inn. Innklagede reagerte ikke da andre parter fremsatte ærekrenkende, løgnaktige og sårende påstander mot han. Klager anførte videre at han opplevde jordskifteretten som partisk og som en mobbearena. Tilsynsutvalget kunne ikke se at det var sannsynliggjort at innklagede hadde bidratt til eller unnlatt å gripe inn i forhold til mobbing og trakassering. Innklagedes oppgave var å lede en forhandling i en sak mellom selvprosederende parter og med høyt konfliktnivå, noe som gjorde møteledelsen utfordrende. På grunnlag av uttalelsene i saken la Tilsynsutvalget til grunn at innklagede ikke hadde opptrådt kritikkverdig i saken. Det forelå ikke grunnlag for disiplinærtiltak mot jordskifterettslederen.

Til toppen