4. februar

TU-sak 20-062 Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Generell uttalelse om god dommerskikk. Klagen gjaldt dommeratferd i en straffesak. Klager var vitne i saken. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren under rettsmøtet anklaget/kritiserte klager for å ha brutt sin taushetsplikt. Når det gjaldt dommerens opptreden under klagers vitnemål, fant Tilsynsutvalget at denne var uheldig. Dommerens irettesettelse av klager fremsto som unødvendig brysk, og utvalget viste forståelse for at klager opplevde at forklaringen ble unødvendig forstyrret av dommerens avbrytelser og kommentarer. Tilsynsutvalget kom etter en samlet vurdering til at dommerens atferd ikke oversteg terskelen for kritikk, men fant grunn til å komme med en generell uttalelse om god dommerskikk. Tilsynsutvalget bemerket at dommeren har et ansvar for å gjennomføre rettsforhandlingene på en slik måte at det ikke oppstår en negativ eller ubehagelig stemning, samt at dommeren i alminnelighet bør unngå å begi seg ut på diskusjoner med vitner i en slik grad at det oppfattes som munnhuggeri. Tilsynsutvalget fant etter dette ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TUJ-sak 20-069. Dommeratferd og sen saksbehandling. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt saksbehandlingstiden og dommerens atferd i forbindelse med en grensefastsettingssak, som var krevd av klager. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at det var forhold dommeren burde ha grepet inn i under befaringen, at avgjørelsen ble tilsendt motparten før klager eller at avgjørelsen inneholdt uttalelser som kunne virke som sårende eller infamerende overfor klager. Tilsynsutvalget bemerket at dommeren med fordel kunne ha underrettet klager om oversittelse av det varslede tidsperspektivet for avsigelse av dommen, men fant ikke at det var grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-079. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt behandlingen av en konkurssak, hvor klager var part. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere, og fordi klagefristen var oversittet for deler av klagen. Klagers anførsel om at dommeren hadde tatt forhåndsstandpunkt og blitt instruert av andre dommere i domstolen var ikke støttet av andre uttalelser eller opplysninger i saken. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor dommerfullmektigen. Klagen gjaldt i tillegg en annen dommer og domstolleder. Tilsynsutvalget fant ingen holdepunkter som underbygget av dommeren hadde behandlet saken selv eller instruert dommerfullmektigen. Klagen rettet mot dommeren ble derfor ansett som åpenbart grunnløs. Når det gjaldt klagen rettet mot domstollederen, fant utvalget at behandlingen av klagers henvendelser til domstolen ikke var i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-082. Sen saksbehandlingstid og dommeradferd. Disiplinærtiltak i form av kritikk. Klagen gjaldt sen saksbehandlingstid og dommeradferd i forbindelse med en behandlingen av en foreldretvist. Klager var en av partene. Sorenskriveren hadde redegjort for årsaken til forsinkelsen, som særlig var knyttet til covid-19, manglende videoutstyr og ressurssituasjonen ved domstolen. Utvalget la vekt på at tidsbruken i saken i seg selv var for lang og ikke akseptabel. Samlet sett kom utvalget likevel til at den lange tidsbruken ikke skyldes forhold sorenskriveren personlig kunne bebreides for. Klagen gjaldt også sorenskriverens opptreden under rettsmøtet. Det ble i denne forbindelse vist til at sorenskriveren utøvde forlikspress, særlig ved at han truet med å omgjøre tidligere innvilgelse av fri sakførsel dersom saken gikk til hovedforhandling. Det er videre vist til at sorenskriveren kom med upassende bemerkninger til klagers prosessfullmektig om manglende medvirkning for å nå frem til forlik. Utvalget kom til at sorenskriver utøvde et utilbørlig forlikspress ovenfor klager. Hans handlemåte var samlet sett slik at det også med rimelighet kunne stilles spørsmål ved hans nøytralitet. Tilsynsutvalget fant derfor grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak i form av kritikk.

TU-sak 20-083. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Klagen gjaldt dommeratferd i en sivil sak om kontraktsbrudd. Klager var part. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommerne hadde opptrådt kritikkverdig gjennom måten de stilte spørsmål til klager og klagers prosessfullmektig, eller på måten saken ble gjennomført for øvrig. Tilsynsutvalget fant det ikke påvist at dommerne bevisst hadde holdt tilbake opplysninger om relasjoner til motparten. Når det gjaldt selve kjennelsen, fant utvalget ikke at denne inneholdt utsagt som var egnet til å virke klart sårende eller infamerende overfor klager. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

Til toppen