Etiske prinsipper

I likhet med de andre nordiske land og flertallet av europeiske land for øvrig, har vi innført skriftlige profesjonsetiske prinsipper for dommere i Norge

Ved utarbeidelse av disse prinsippene har det vært naturlig å ta utgangspunkt i domstollovens § 55 tredje ledd. Her heter det at: "En dommer er uavhengig i sin dømmende virksomhet. En dommer skal utføre sin dommergjerning upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt."

Tilsynsutvalget ser det som en av sine oppgaver å vektlegge generelle spørsmål og problemstillinger knyttet til dommeretikk.

De etiske prinsippene for dommeratferd er vedtatt av Den norske Dommerforening, Teknas etatsforening for jordskifterettene og Domstoladministrasjonen, og er utarbeidet i samarbeid mellom disse. Prinsippene gjelder for alle fagdommere i de alminnelige domstolene og i jordskiftedomstolene, både i og utenfor den dømmende virksomhet, og ble gjeldende fra oktober 2010.

Her finner du de vedtatte etiske prinsippene for dommeratferd (pdf).

Prinsippene har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til domstolene og deres avgjørelser. Prinsippene skal også tjene til opplysning om hva som er god dommerskikk.

 

Til toppen