Anke

En anke er et krav om ny behandling og prøving av en rettslig avgjørelse. Anke er en fellesbetegnelse for en dom, kjennelse eller beslutning fra domstolen man vil ha prøvd på ny.

Lagmannsretten er ankedomstol for tingrettene og jordskifterettens avgjørelser. Høyesterett er ankedomstol for lagmannsrettenes avgjørelser

Til toppen