Dine rettigheter

Dersom vi har registrert personopplysninger om deg, kan du etter personvernlovgivningen ha ulike rettigheter. De ulike rettighetene gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller.

Rettighetene etter personvernlovgivningen gjelder heller ikke når en domstol behandler dine personopplysninger i forbindelse med en enkeltsak, det vil si i den dømmende virksomheten. Da er det prosesslovgivningen (for eksempel domstolloven, tvisteloven, straffeprosessloven) som er bestemmende for hvordan personopplysningene behandles og hvilke rettigheter du har. For eksempel finnes det egne regler om innsyn, se siden Innsyn i en dom.

Nedenfor finner du informasjon om rettigheter etter personvernlovgivningen, når de gjelder og hvordan du går frem for å utøve rettighetene dine. Her kan du lese om

 • Innsyn

 • Sletting

 • Retting eller supplering

 • Begrenset behandling

 • Rett til å protestere

 • Klage til Datatilsynet

I tillegg har alle rett til generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Slik generell informasjon finner du i vår personvernerklæring.

Rett til innsyn

Det du har rett til etter personvernregelverket, er innsyn i egne personopplysninger. En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller arbeidssted. Er det andre opplysninger du ønsker innsyn i, enten opplysninger om andre enn deg selv eller opplysninger som ikke er personopplysninger, kan du ha rett til innsyn etter offentleglova.

Bruk skjema for innsyn

For å få tilgang til personopplysningene må du fylle ut skjemaet nedenfor.

Skjemaet benyttes kun for innsyn i personopplysninger. For begjæring om innsyn i andre opplysninger, se siden Innsyn i en dom

Skjema for innsyn i personopplysninger (.pdf)
Skjema for innsyn i personopplysninger (.docx)

Skjemaet må skrives ut og signeres, deretter sendes til Domstoladministrasjonen (DA) som behandler begjæringer om innsyn i personopplysninger registrert av DA selv eller av en domstol. Vi svarer på innsynsbegjæringen innen én måned.

Adresse:

Domstoladministrasjonen
Postboks 5678 Torgarden
7485 Trondheim

Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post.

Rett til sletting

I noen tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Det er ikke alle opplysninger du har rett til å få slettet. For eksempel gjelder retten til sletting ikke de opplysningene vi er pliktig til å lagre etter arkivlovgivningen, eller der opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale.

Du kan be om sletting hvis

 • du protesterer mot bruk av personopplysningene dine. Les mer om denne rettigheten nedenfor.

 • du tidligere har samtykket til at vi registrerte dine personopplysninger, og du nå ønsker å trekke samtykket tilbake

 • det ikke lenger er nødvendig at vi beholder opplysningene dine

 • opplysningene er innhentet ulovlig

 • vi etter loven har sletteplikt

Bruk skjema for sletting

For å kreve sletting av personopplysningene må du fylle ut skjemaet nedenfor.

Skjema for sletting av personopplysninger (pdf)
Skjema for sletting av personopplysninger (docx)

Skjemaet må skrives ut og signeres, deretter sendes til den virksomheten (den aktuelle domstolen eller Domstoladministrasjonen) som samlet inn opplysningene. Vi svarer på begjæringen din innen en måned.

Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post.

Rett til å supplere eller rette 

Dersom du mener at opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige, kan du kreve at de korrigeres eller suppleres av tilleggsopplysninger. Dersom du ber om retting eller supplering, må du begrunne hvorfor opplysningene er uriktige.

For å kreve retting eller supplering av personopplysninger, bruk skjemaet nedenfor.

Skjema for supplering og retting (pdf)
Skjema for supplering og retting (docx)

Skjemaet må skrives ut og signeres, deretter sendes til den virksomheten (den aktuelle domstolen eller Domstoladministrasjonen) som samlet inn opplysningene. Vi svarer på begjæringen din innen en måned.

Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post.

Begrenset behandling

Begrensning av personopplysninger innebærer at vi ikke kan bruke opplysningene uten ditt samtykke. Det kan være aktuelt å be om begrensning av personopplysninger dersom du har krevd retting eller protestert mot bruken av personopplysninger. Personopplysningene kan da begrenses frem til det er avgjort om du har krav på retting eller til å protestere.

Du har ikke rett til å kreve begrensning dersom vi trenger opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen persons rettigheter. Retten til begrensning gjelder heller ikke dersom du har samtykket til bruken av personopplysninger.

På  både skjema for sletting og skjema for retting/supplering er det mulighet til å samtidig be om begrenset behandling. Se under punktene om sletting og om retting/supplering for å finne skjema.

Rett til å protestere       

Dersom dine personopplysninger behandles uten ditt samtykke, kan du i noen tilfeller ha rett til å protestere mot at personopplysningene dine blir behandlet.

Når kan du protestere?

Du kan protestere på behandlingen av dine personopplysninger dersom vi bruker opplysningene uten ditt samtykke og du ikke ønsker at vi skal bruke disse. Retten til å protestere gjelder kun dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er:

 • en interesseavveining

 • for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse

 • for å utøve offentlig myndighet.

Dersom du ønsker å protestere, må du kunne begrunne protesten med forhold knyttet til din «særlige situasjon». Det må altså være forhold i tilknytning til deg og ditt liv som gjør at du motsetter deg behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke unntak gjelder?

Retten til å protestere gjelder ikke dersom personopplysningene er nødvendige for å utføre en avtale du har med oss, eller dersom vi i lov er pålagt å behandle personopplysningene dine.

Retten til å protestere gjelder for eksempel ikke når det gjelder informasjon i henvendelser vi mottar, da vi er pålagt etter arkivlovgivningen å lagre dette.

Retten gjelder heller ikke dersom vi har tungtveiende grunner til å bruke personopplysningene. I denne vurderingen kan det ha betydning hvordan vår behandling av personopplysningene påvirker deg.

Hvordan kan du protestere?

Dersom du ønsker å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, må du ta kontakt med virksomheten (den aktuelle domstolen eller Domstoladministrasjonen) som behandler opplysningene. Du må nevne hvilke personopplysninger du ikke ønsker at vi skal behandle. Dersom vi behandler dine personopplysninger til ulike formål, må du nevne hvilke formål du protesterer mot. 

Vi besvarer til henvendelse innen en måned.

Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post.

Hva skjer dersom du protesterer?

Dersom du protesterer mot behandlingen av personopplysninger, må vi ta en vurdering av om noen av unntakene gjelder for ditt tilfelle. Du har normalt krav på å få svar på denne vurderingen senest innen en måned. Dersom det ikke er mulig å besvare protesten innen en måned, skal du få en begrunnelse hvor hvorfor dette ikke var mulig og hvor lang tid det kan ta før du får svar.

Dersom protesten din blir tatt til følge, kan ikke vi lenger bruke dine personopplysninger. Med mindre opplysningene også behandles til andre formål som du ikke kan eller vil motsette deg, skal de også slettes.

Hva skjer med personopplysningene frem til protesten er vurdert?

Før du har fått svar på om protesten din skal tas til følge, kan du kreve at vi begrenser av behandlingen av dine personopplysninger. Dette betyr at personopplysningene ikke skal brukes til noe uten ditt samtykke. Dersom du ønsker å begrense bruken av dine personopplysninger, må du gi beskjed om dette samtidig som du sender inn protesten. Mer informasjon om mulighetene til å kreve begrensning kan du finne ovenfor under punktet  om begrensning.

Klage til Datatilsynet

Dersom du mener vi har gjort noe som er i strid med personvernreglene, kan du klage til Datatilsynet. Vi anbefaler imidlertid at du tar kontakt med oss, eller vårt personvernombud, før du eventuelt sender klage til Datatilsynet.

Flere spørsmål om personvern?

For ytterligere informasjon, kan du kontakte Domstoladministrasjonen eller vårt personvernombud:

Domstoladministrasjonen:

 • E-post: postmottak@domstol.no

 • Postadresse: Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim.

Personvernombudet:

 • E-post: personvernombudet@domstol.no

 • Postadresse: Personvernombudet, Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim.

Mer informasjon om personvernreglene på www.datatilsynet.no

 

 

Til toppen